Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πολιτική Προστασία

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες κάθε δήμου στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής, αλλά και υποχρέωσή του ως δύναμη πολιτικής προστασίας (Ν. 3013/2002, Άρθρο 3). Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κρίσεις και καταστροφές – είτε φυσικές είτε προκαλούμενες από τον άνθρωπο – μπορούν να λάβουν πολλές μορφές (πλημμύρες μεγάλης κλίμακας, πυρκαγιές, σεισμός, βιομηχανικά/τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.) και παρουσιάζουν έξαρση, ακόμη και στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια.

Πέρα από το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου προδιαγράφεται ο συντονιστικός φορέας και ο ρόλος των άλλων κρατικών, ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων, ο συντονισμός πολλές φορές προϋποθέτει και υπογραφή προσυμφώνων μεταξύ Πολιτείας και ιδιωτικών φορέων, όπου προσδιορίζονται επακριβώς οι ενέργειες των φορέων σε περίπτωση καταστροφής. Προϋποθέτει επίσης και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων για τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις του καθενός. Επιπλέον, προϋποθέτει και τη λειτουργία ενιαίου κέντρου επιχειρήσεων, σε εθνικό, τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο, όπου συμμετέχουν με εκπρόσωπο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ανταλλάσσονται πληροφορίες για το ρόλο και την προσφορά του καθενός στη διαδικασία της αποκατάστασης.

Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη να αναληφθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων επιπέδων διοίκησης, να βελτιωθεί ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν και να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας και να αναβαθμιστεί το καθεστώς του εθελοντή πολίτη και της αυτοπροστασίας των πολιτών. Άλλωστε, η ενημέρωση και η κινητοποίηση των πολιτών αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, ώστε να γνωρίζουν για το πώς πρέπει να αντιδρούν σε μία περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή/και φυσικής καταστροφής, δηλ., να είναι σε θέση να αυτοπροστατευτούν, αλλά και να ωφελήσουν την οικογένειά τους και τους συμπολίτες τους.

Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε επίπεδο Ο.Τ.Α. αποτελεί τεράστια ευθύνη και χρειάζεται αποτελεσματική οργάνωση, στελέχωση, υλικούς πόρους και άρτιο συντονισμό αυτών. Για να ευοδωθεί ο συντονισμός αυτός απαιτεί, επιπλέον, τη διαμόρφωση ενός Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων, πρέπει να βασίζεται στο τετράπτυχο Πρόληψη – Ετοιμότητα – Αντιμετώπιση – Ανάκαμψη.

Ο συντονισμός αποτελεί μια από τις βασικότερες αρχές προγραμματισμού στην αντιμετώπιση και διαχείριση των μαζικών εκτάκτων καταστάσεων, ιδίως αν λάβουμε υπόψη το συνωστισμό στελεχών, υπηρεσιών και προϊόντων που πολλές φορές κατακλύζουν τον τόπο της καταστροφής. Συγχρόνως όμως, λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, ο συντονισμός, για να έχει τα αποτελέσματα που αναμένονται, προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των φορέων, με συγκεκριμένους και ξεκάθαρους ρόλους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής.

Αρωγός μας στο έργο αυτό θα είναι, αφενός, η συνεχής τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη της εποχής μας, που προσφέρει εργαλεία πρόληψης και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των ακραίων φυσικών φαινομένων και άλλων μαζικών καταστάσεων έκτακτων αναγκών και, αφετέρου, το ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης του προσωπικού του Δήμου μας, αλλά και η δική μας δέσμευσή μας προς τους δημότες μας να προετοιμαστούμε, μεθοδικά και σταθερά, όσο το δυνατόν καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερες επιδράσεις από μελλοντικές φυσικές ή/και τεχνολογικές καταστροφές.

Εν κατακλείδι, στόχος μας είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και ένας μηχανισμός στο δήμο μας, που να είναι σε θέση να επιτελεί ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των φαινόμενων αυτών, στο μέτρο βέβαια του ανθρωπίνως εφικτού, και να άρει τις όποιες επικινδυνότητες για τον πολίτη.