Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Λύση σχέσης εργασίας με το Δήμο Κύμης Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  Ημ/νία: 20/07/2011Κ.Μπακόλα 30, Τηλ. :2223029744 Αριθμ. Πρωτ.:20450, Φαξ :2223022555, e-mail dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ 470/2011

Απόλυση Μόνιμου Υπαλλήλου

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Έχοντας υπόψη:

α.- Τις διατάξεις του άρθρου 113 § 2 περ. στ του Ν. 3584/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,.

β.- Τα με αριθμούς 2/18-5-2011, 3/6-6-2011 και 4/7-6-2011 πρακτικά του Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου ΟΤΑ Νομού Ευβοίας σύμφωνα με το οποίο επιβλήθηκε στον Σέγκο Αναστάσιο του Βασιλείου, μόνιμου υπάλληλο του κλάδου Δ38 Μηχανοργάνωσης του Δήμου μας η ποινή της οριστικής παύσης γιατί υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα των διατάξεων του Ν. 3584/2007, άρθρο 113 § Ζ(εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια) για τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου 11 του Ν. 3584/2007 των παραγραφών α) § στ (η αμέλεια καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος) και β) § κ (η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την λύση της υπαλληλικής σχέσης του Σέγκου Αναστάσιου του Βασιλείου υπάλληλου του κλάδου Δ338 Μηχανοργάνωσης του Δήμου μας, επειδή υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα των διατάξεων του Ν. 3584/2007., άρθρο 113 § Ζ (εξαιρετικώς σοβαρή απείθεια) για τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου 11 του Ν. 3584/2007 των παραγραφών α) § στ (η αμέλεια καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος) και β) § κ ( η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία), από κοινοποίησης της παρούσας.

Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Θωμάς

Κοινοποίηση

1.Ενταύθα

2.Στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΛΡ-9ΒΠ