Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2011

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

               

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  4/2011                                               

           Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, με λεωφορεία και ταξί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο αναγραφόμενο ημερήσιο κόμιστρο ανά δρομολόγιο, και για το σύνολο των δρομολογίων όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 της διακήρυξης.

          Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 30) από την αρμόδια επιτροπή την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και  ώρα 12:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Η προθεσμία  για τη παραλαβή, από την υπηρεσία, των προσφορών που  αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει  την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011.

          Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων, πεντακόσια είκοσι τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά  (471.524,79€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής ύψους είκοσι τρείς χιλιάδες, επτακόσια πενήντα έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά. (23.756,24€).

          Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κο Αθανάσιο Κριτσιώτη στο τηλέφωνο 22230-23440 (εσ.  214) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ