Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς Δήμο ,άρθρο 54 του Ν. 3979/2011

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν 3979/16-6-2011 δύναται να ρυθμίζονται και

να εξοφλούνται κατόπιν αίτησης του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους,

εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών:

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1/9/2009 και

μέχρι τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την

υποβολή της αίτησης εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό

(30%) του συνόλου αυτών,

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση

του ανωτέρω νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση

του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της

ρυθμισθείσας οφειλής,

γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση

του ανωτέρω νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης

τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170.

Σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 257/2011

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της ρύθμισης στα αρμόδια γραφεία

εσόδων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου :τηλέφωνο 2223023440-218 εσωτερικό.

Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 3/11/2011