Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2011

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, με λεωφορεία και ταξί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο αναγραφόμενο ημερήσιο κόμιστρο ανά δρομολόγιο,  όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 30) από την αρμόδια επιτροπή την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και  ώρα 12:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Η προθεσμία  για τη παραλαβή, από την υπηρεσία, των προσφορών που  αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει  την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 ίδια ώρα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά  χιλιάδων, οκτακοσίων ένδεκα ευρώ και είκοσι δύο  λεπτών  (547.811,22€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής ύψους δέκα έξι χιλιάδες, τετρακόσια  τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά. (16.434,33€).

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κο Αθανάσιο Κριτσιώτη στο τηλέφωνο 22230-23440 (εσ.  214) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

http://www.kimis-aliveriou.gr/wp-content/uploads/2011/12/kostos1.pdf

http://www.kimis-aliveriou.gr/wp-content/uploads/2011/12/eidikisuggrafi1.pdf

http://www.kimis-aliveriou.gr/wp-content/uploads/2011/12/diakiriksi1.pdf