Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων-επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.

 

 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς, ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (αρ.2,παρ.2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ.116/2004 (αρ.9,παρ.1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του αρ.2,στοιχείο α,Κ.Υ.Α.69728/824/1996 σε συνδυασμό με την παρ.4,αρ.2,Ν.2939/2001). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και εκδίδεται για αυτό πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα προκήρυξη, αφορά στην επιλογή εταιρείας η οποία θα περισυλλέγει, με δικά της μέσα (γερανούς), τα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δήμο Κύμης -Αλιβερίου και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για επεξεργασία-ανακύκλωση. 

Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα στοχεύετε η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Κύμης -Αλιβερίου  και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

3.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 1.  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 2. Ν. 2939/2001«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».
 3. Π.Δ. 116/2004, για την εναλλακτική διαχείριση  οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής.
 4.  Αποφ. Δ.Σ. 
 5. Οδηγία 2000/53/ΕΚ (18-09-2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις.
 6. Ν.3731/2008: Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το αρ.1,παρ.1,εδ.10, η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
 7. N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων (αρ. 86&88)

 1. N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 2. 9.             Νόμος 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α’ / 7 Ιουνίου 2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 3. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (αρ.οικ. 105136, ΦΕΚ 907Β/2004) για την σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε.( Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος).
 4. Π.Δ. 28/80 (αρ. 11&15): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.

 

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας του διαγωνισμού (άνοιγμα και εξέταση φακέλων) θα γίνει την 31-Ιανουαρίου-2012 ημέρα Τρίτη ωρα. 10:00 πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, από την αρμόδια επιτροπή.

5. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Α.ΓΕΝΙΚΟΙ

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ.116/04 τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. 116/04 και των παραγράφων 1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα» οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους ζωής (ΟΤΚΖ) μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων).

4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ,  γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της εταιρείας.

5. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της εταιρείας. 

6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ως ΟΤΚΖ ο Δήμος ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.

7. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προξενηθεί στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου, κ.λ.π.)

8. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την δεύτερη των συμβαλλομένων.

9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών, να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, την Ε. Δ. Ο. Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε εβδομαδιαία βάση (τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα) κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση δύο (2) γερανών της εταιρείας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές, πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, κ.α., υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση.

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1. Η ανάδοχος θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνημένο ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε παραδιδόμενο ΟΤΚΖ, σε μηνιαία βάση, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες η εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη.

 

 

 

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 

1. Ο «Δήμος» διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της περιφέρειας του Δήμου και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, παράδοσης και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με Ε. Δ. Ο. Ε. και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9,10 του Π.Δ. 116/2004.

2. Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας είναι το ένα (1) έτος με δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

 

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας οχημάτων ΟΤΚΖ που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους του παρόντος.

 

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Κάθε συμμετέχων θα κληθεί να προσκομίσει στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου, κλειστό φάκελο που εκτός από την οικονομική του προσφορά, θα περιέχει τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης να αναγράφει ότι η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α.
 3. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.
 5. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια).
 6. Συμπληρωμένο το πρότυπο έντυπο προσφοράς (βλ. παράρτημα 1), με το ακριβές χρηματικό ποσό που προτίθεται ο ενδιαφερόμενος να καταβάλλει στον Δήμο για κάθε όχημα που θα κληθεί να αποσύρει, ανεξαρτήτως κατάστασης.
 7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για έργο συναφές με το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης.
 8. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνετε αναγκαίο ως επιπλέον τυπικό προσόν.

 

8. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι η 31-1-2012, ημέρα. Τρίτη και ωρα 10:00 πμ

Οι φάκελοι εξωτερικά θα αναγράφουν ευκρινώς τα εξής:

 1. Στοιχεία αποστολέα
 2. Στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα παραλάβει τον φάκελο.
 3. Την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ Ο.Τ.Κ.Ζ.-ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»
 4. Διεύθυνση Παραλήπτη: Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Κ. Μπακόλα -Αλιβέρι

 

Οι φάκελοι μπορούν να κατατεθούν:

α) απευθείας στην αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού,

β) να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε τρόπο, και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα ή που θα είναι ελλιπείς ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα ακυρώνονται. Επιπλέον οι εκπρόθεσμες θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι φάκελοι με τις προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού,  την 31-1-2012, ημέρα. Τρίτη , και ώρα. 10:00 πμ, σε αίθουσα εντός του Δημοτικού Καταστήματος.

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι:

α)  Η προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς το Δήμο για κάθε παραδιδόμενο όχημα.

β) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της εταιρείας και τυχόν προηγούμενη ικανοποιητική συνεργασία με την εταιρεία. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την επιτροπή.

 Η κατακυρωτική απόφαση , αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, για έλεγχο ως προς την νομιμότητα της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 148&149 του Ν.3463/2006.

10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡ.26,Π.Δ.28/80)

 

Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακυρωτικής απόφασης.

Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η σύμβαση, ο διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

11. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ(ΑΡ.23, Π.Δ.28/80)

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

-δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.

-αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει το πρακτικό του διαγωνισμού στο δημοτικό συμβούλιο, ευθύς μετά την παρέλευση της κατά την προηγουμένη παράγραφο, προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στη επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την επόμενη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία. .

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό επιτροπή (άρθρο 20, παρ.1 του Π.Δ.28/80).

 

13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης:

α) Θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (άρθρο 2 παρ.1, Π.Δ.1188/81)

β) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν. 3861/2010

γ) Θα δημοσιευθεί σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού (άρθρο 2 παρ.12 του Π.Δ. 2286 & άρθρο 11 παρ.5 του Ν.28/80)

δ) Θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου  και από εκεί θα ενημερώνονται με ευθύνη τους οι ενδιαφερόμενοι.

 

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται απαραιτήτως από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης (άρθρο 26, Ν.28/80). 

.   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

                                                      Θωμάς Δημήτρης