Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών.

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών.         

Έχοντας υπόψη:

1)     Την υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

2)     Την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση των Συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών και  υπηρεσιών

Γνωστοποιούμε

Ότι το Τμήμα Τεχνικού  – Οικονομικού – Διοικητικού την  Δευτέρα  30/1/2012 και ώρα 10:30 θα διενεργήσει κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές .

1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012 (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

2. Επιτροπή παραλαβής υλικών, προμηθειών (άρθρα 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά).

3. Επιτροπή παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80) για το έτος 2012 (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά).

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υπάλληλος του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.   

                                                                              Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                         Δημήτρης Θωμάς