Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών   του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.         

Έχοντας υπόψη:

1)      Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

2)      Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών  για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών έργων- προμηθειών, ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση , ή την παρακολούθηση ή την παραλαβή προμηθειών  και υπηρεσιών .

Γνωστοποιούμε

Ότι το Τμήμα Τεχνικού  – Οικονομικού – Διοικητικού την  Τετάρτη   8/2/2012 και ώρα 12:00 θα διενεργήσει κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές :

  1.  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών έργων (άρθρο 21 του Ν   3669/2008) για το έτος 2012 (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

         2. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012 (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

         3.  Επιτροπές παραλαβής υλικών, προμηθειών (άρθρα 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2012 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά).

          4. Επιτροπή παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80) για το έτος 2012 (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά).

         5.  Επιτροπή σφράγισης-αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80, του Ν. 3463/06) για το έτος 2012 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά).

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υπάλληλος του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.                   

                                                                                      Ο Δήμαρχος

 

                                                                         Δημήτρης Θωμάς