Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

Βάσει της υπ΄  αρ 4/2012  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της υπ΄ αρ. 53/2012  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η κάλυψη των δρομολογίων για την                                                     μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου  Κύμης-Αλιβερίου με λεωφορεία και ταξί, όπως αυτά προκηρύχθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό με αρ. πρωτ. διακήρυξης  34007/13-12-2011, και για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, θα γίνει με διαπραγμάτευση τιμής κατόπιν  κατάθεσης προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο Δημαρχείο,  Κων/νου Μπακόλα 30 Αλιβέρι, και μέχρι την Τρίτη 28/2/2012 και ώρα 12:00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη μειοδοτών για την μεταφορά μαθητών.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου  Κύμης-Αλιβερίου με λεωφορεία και ταξί, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2012 εως 15/6/2012, έτσι όπως τα σχετικά δρομολόγια περιγράφονται στην υπ΄ αρ. πρωτ. 34007/13-12-2011  διακήρυξη και σύμφωνα με τους ίδιους όρους.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ημερήσιου κόμιστρου (χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα δοθεί σε ευρώ και θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ακολουθούμενη από την διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 28/2/2012 και ώρα 12:00. Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι κατέθεσαν, εντός της παραπάνω προθεσμίας, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Η τελική τιμή κατακύρωσης θα προκύψει από την δημόσια μειοδοτική διαδικασία που θα διεξαχθεί ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών. Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι  34500 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2223023440, 2223029744, εσ. 214. Η διακήρυξη έχει επίσης αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου www. dimoskimis-aliveriou.gr

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ