Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Συμμετοχή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην προγραμματική σύμβαση δράσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Από το Πρακτικό 4 / 2012 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: « Συμμετοχή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην προγραμματική σύμβαση δράσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών »

Σήμερα την 28 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου, ύστερα από την με αριθ. 4487/24-2-2012 κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου Άγγελου Ποθητάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ποθητάκης Άγγελος

2. Ρήγας Μιχαήλ
3. Μπότης Νικόλαος
4. Παππάς Βασίλειος
5. Μάγειρας Δημήτριος
6. Μπάτσα Αρετή
7. Κιούσης Νικόλαος
8. Πάφρας Αργύρης
9. Βλάχος Αναστάσιος
10. Λαθουράς Μιχαήλ
11. Κόκκος Γεώργιος
12. Κουϊμιτζή-Στάμου Αικατερίνη
13. Βαρλάμος Ιωάννης
14. Σκουλαρίκης Κων/νος
15. Καραγιάννη Θεοδώρα
16. Ντόβολης Βασίλειος
17. Στουπή Ελένη
18. Καδδίτη-Κατσίκα Ιωάννα
19. Παπαϊωάννου Ιωάννης
20. Χριστόπουλος Βασίλειος
21. Σκεμπές Ιωάννης
22. Μπενάκης Ιωάννης
23. Μπελιάς Ευάγγελος
24. Βαρδακώστας Θεόδωρος
25. Καράπα Αικατερίνη
26. Κούκης Ιωάννης
27. Φραγκούλης Δημήτριος
28. Μπάνος Νικόλαος
29. Χουλιαράς Ευάγγελος
30. Σιαγιάννης Ιωάννης
31. Λύκος Στέφανος
32. Κότσαρης Γεώργιος
33. Μιχαήλ Κων/νος

Ο Δήμαρχος Θωμάς Δημήτρης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαλεωνίδου Ελένη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου ανέφερε τα εξής:
Είναι γνωστό σε όλους, ειδικά στους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων Δυστίων και Ταμυνέων, οι δυσάρεστες επιπτώσεις από τα κουνούπια. Ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, πέρα από την ενόχληση που αποδιοργανώνει την ζωή μας και τη καθημερινότητα μας και επηρεάζει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών από δερματικές μολύνσεις και ασθένειες, όπως ελονοσία, ιοί του Νείλου. Η κύρια εστία ανάπτυξης κουνουπιών για την περιοχή μας είναι η λίμνη του Δύστου, και άλλες εστίες σε όλες τις παραλίμνιες κοινότητες (Πράσινο, Δύστο, Κόσκινα, Ζάρακες, Αργυρό, Άγιος Δημήτρης, Πόρτο Μπούφαλο).
Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, το 2011, αντιμετώπισε άμεσα το πρόβλημα, με συσκέψεις, ενημερωτικά φυλλάδια, εντοπισμό των εστιών, καταγραφή των κουνουπιών, ψεκασμό στα χωριά και την λίμνη, τροφοδοσία της λίμνης με ειδικά ψάρια. Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια έγινε, με την συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου από σχετικές ειδικότητες, δημοτικών και τοπικών συμβούλων και εθελοντών. Η αντιμετώπιση βασίστηκε σε μελέτη του Μπενάκειου, στην προηγούμενη εμπειρία από τους ψεκασμούς της Νομαρχίας, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους και στηρίχθηκε σε δικά μας μέσα και σε ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου και σχέση με τον Δήμο, με αποτέλεσμα σήμερα, ο Δήμος, να διαθέτει σχετική τεχνογνωσία.
Ακριβώς γιαυτούς τους λόγους ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και συμμετοχή στην αντιμετώπιση του θέματος και γιαυτό τον λόγο πρέπει να συμμετέχει στο προγραμματική σύμβαση που προωθεί η Περιφέρεια με τον Δήμο Χαλκιδέων, τον Δήμο Λειβαδέων και την Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ, Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι δύσκολο και δεν αντιμετωπίζεται ριζικά. Για την ανακούφιση όμως των κατοίκων και των επισκεπτών, την ανεμπόδιστη από τα κουνούπια ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την αποφυγή δυσάρεστων προβλημάτων υγείας των κατοίκων, επιβάλλεται ο συντονισμός των δράσεων Δήμου και Περιφέρειας, η κατά το δυνατόν καλή συνεργασία και η ενεργή συμμετοχή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην προγραμματική σύμβαση και στις επιτροπές που αυτή προβλέπει.. Θεωρούμε επιβεβλημένο η περιφέρεια να αναθεωρήσει τους σχεδιασμούς της και να εντάξει τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου στο προγραμματισμό των μακροχρονίων δράσεων για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ζητά από την Περιφέρεια να συμπεριληφθεί ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου στη προγραμματική σύμβαση δράσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών και να συμμετέχει τόσο στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής του έργου όσον και στην τεχνική επιτροπή.

Αφου δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Γι΄αυτό γράφτηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
ΤΥ Υπογραφή ΤΥ Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Άγγελος Ποθητάκης