Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2012

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

          Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τη προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και  πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. Κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του τιμολογίου.

          Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 30) από την αρμόδια  επιτροπή την  Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 και  ώρα 12:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

          Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων  οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ενενήντα ένα (378.883,91 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής ύψους 18.944,19€ Η παρούσα περίληψη θα αποσταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στις 13/3/2012 και στο τεύχος δημόσιων συμβάσεων στις  23/3/2012. 

          Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κο Αθανάσιο Κριτσιώτη στο τηλέφωνο 22230-23440 (εσ.  214) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ