Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αλιβέρι, 2/5/2012

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                    Αρ. Πρωτ: 746

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                        Αρ. 3

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ)                        

Δ/ΝΣΗ  :  Κ.  Μπακόλα  41                          

Τ.Κ.      :  34 500                                                    

Τηλ.      : 22230 – 25276                                

Φαξ.     : 22230 – 25164

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.  ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, όσον αφορά τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του τιμολογίου.

.

Άρθρο 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την 11389/23-3-94 Απόφαση (Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ) κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 432/26-1-2012 εξουσιοδοτικής Απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ακόμη ισχύουν οι νόμοι 1069/80, 3463/2006, 2286/95, 3852/2010 και η υπ΄ αρ. Π1/84//1997(ΦΕΚ 319Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εξαιρέθηκε η ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) των προμηθειών που πραγματοποιούνται για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών

Άρθρο 2ο

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η διακήρυξη.

β) Οι τεχνικές προδιαγραφές.

γ) H προσφορά του μειοδότη.

Άρθρο 3ο

Προϋπολογισμός της προμήθειας

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  64.986,75€ ( με  ΦΠΑ).

Τα υπό προμήθεια είδη, σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, αναφέρονται  συνολικά, για ολόκληρο το Δήμο, στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
   1 Πετρέλαιο θέρμανσης      3.630,00                                              3.248,85
2 Πετρέλαιο κίνησης 30.000,00                                           40.200,00
3 Βενζίνη αμόλυβδη 2.890,00                                             4.508,40
4 Ελαιολιπαντικά                                              4.877,50
  ΣΥΝΟΛΟ                                            52.834,75
  ΦΠΑ                                           12.152,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                                           64.986,75

 

Ειδικότερα τα υπό προμήθεια λιπαντικά αναφέρονται, σε ενδεικτικές ποσότητες, αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Λιπαντικό ΜΕΚ πετρελ/ρων

 SAE 20W-50

λίτ. 300 5,7 1.710,00
2 Λιπαντικό πετρελ/ρων

 SAE 15W-40(απλό)

λίτ. 160 7,5 1.200,00
3 Λιπαντικό κεντρικών υδραυλικών συστημάτων   SAE  68 Λιτ. 250 4,6 1.150,00
4 Λιπαντικό SAE10W-40 Λιτ. 109 7,5 817,50
  ΣΥΝΟΛΟ       4.877,50
  ΦΠΑ       1.121,83
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ        

5.999,33

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, είτε ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου όπως ορίζονται κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός των ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας όπως προσδιορίζονται κατωτέρω.

Ειδικότερα για τις δημοτικές ενότητες Ταμυνέων-Δυστίων-Αυλώνος:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
   1 Πετρέλαιο θέρμανσης     2.000,00                                             1.790,00
2 Πετρέλαιο κίνησης 26.000,00                                         34.840,00
3 Βενζίνη αμόλυβδη 2.000,00                                          3.120,00
  ΣΥΝΟΛΟ                                          39.750,00
  ΦΠΑ                                            9.142,50
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                                         48.892,50

 

Ειδικότερα για τις δημοτικές ενότητες Κύμης-Κονιστρών:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
   1 Πετρέλαιο θέρμανσης      1.630,00                                             1.458,85
2 Πετρέλαιο κίνησης 4.000,00                                           5.360,00
3 Βενζίνη αμόλυβδη 890,00                                           1.388,40
  ΣΥΝΟΛΟ                                             8.207,25
  ΦΠΑ                                            1.887,67
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ                                          10.094,92

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης-Αλιβερίου διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ΄ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων και λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης ανά είδος ή/και ανά δημοτική ενότητα παράδοσης των καυσίμων. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν την Δημοτική Επιχείρηση όσον αφορά στη διάθεση τους. Η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών θα γίνεται σταδιακά και βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας  και μέχρι εξαντλήσεως τους.

Άρθρο 4ο

Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτίριο που στεγάζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης – Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 41) από την αρμόδια  επιτροπή την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 και  ώρα 10:00 π.μ.

 

 

Άρθρο 5ο

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

1) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, φυσικά πρόσωπα.

2) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.

3) Συνεταιρισμοί.

4) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Άρθρο 6ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης – Αλιβερίου,  ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά  στη Δ/νση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης – Αλιβερίου,  Κ. Μπακόλα 41, ταχ. Κωδ. 34500.

Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα.

Η  προθεσμία κατάθεσης των προσφορών στην υπηρεσία λήγει  την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 και  ώρα 10:00 π.μ. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

Η προθεσμία  για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που  αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει  την προηγούμενη της ημερομηνίας  διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται  επίσης απευθείας  στην επιτροπή  διαγωνισμού  μέχρι την ώρα  που ορίζεται στο άρθρο  της παρούσας διακήρυξης.

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται:

α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμοδίας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Με ποινή να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και  όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Άρθρο 7ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων γ και δ εκδίδονται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

γ)Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

2) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Τα ως άνω για τους έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση των δικαιολογητικών στη χώρα εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το άρθρο 7  παράγραφος 1 του Κανονισμού

3) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα ως άνω

4) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

β) Πιστοποιητικά ως παράγραφος Β και Γ των απαιτουμένων δικαιολογητικών για τους Έλληνες πολίτες

5) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%.Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομιστεί εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού

γ). Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

 Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν και δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 8ο

Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών

Η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα και θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά την παράδοση του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την περιοχή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, καθώς και η παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€). Προσφορά σε άλλο νόμισμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 9ο

Αποσφράγιση προσφορών

Το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών αποσφραγίζει τον κύριο φάκελο των προσφορών την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012  και  ώρα 10:00 και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια διαπιστώνεται η συνέπεια των προσφερόμενων υλικών ως προς τις απαιτήσεις των τεχνικών όρων της διακήρυξης, και απορρίπτονται εκείνες οι προσφορές που τυχόν δεν συμφωνούν με την διακήρυξη. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και ως εκ τούτου την πιο συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης.

Άρθρο 10ο

Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του προς το  Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης που αποφασίζει σχετικά, προτείνει

α) Κατακύρωση της προμήθειας.

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.

γ) Την κατανομή της προμήθειας εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ ισοδυνάμων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν την ίδια τιμή στους διαγωνισμούς με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο γνωμοδοτεί για:

α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας,

β) Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,

γ) Τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την τελική απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακολούθως οι φάκελοι αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο  μαζί με τα πρακτικά που οι αρμόδιες επιτροπές θα συντάξουν για τελική κατακύρωση μαζί και με τις τυχόν ενστάσεις και τις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών γι’ αυτές.

Άρθρο 11ο

Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχισθεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση όμως ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.

 

 

Άρθρο 12ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης

Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή προσφορών. Η σχετική απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή τη συμμετοχή προμηθευτή.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι και της επομένης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένων δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού αλλά απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 13ο

Προέλευση-Ποιότητα προσφερόμενων υλικών

Τα καύσιμα και λιπαντικά  που θα προσφερθούν θα προέρχονται από γνωστές εταιρείες στο χώρο των πετρελαιοειδών. Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και xημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και είναι σύμφωνες με το Γενικό Χημείο του Κράτους.  Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.  Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Άρθρο 14ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 15ο

Υπογραφή σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Άρθρο 16ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής  στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της  συμβατικής αξίας για την οποία υπέβαλλε προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:

α. Τον αριθμό της σύμβασης, το είδος και η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.

β. Τον εκδότη.

γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της.

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

η. Τους όρους ότι 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Άρθρο 17ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης, των καυσίμων  και λιπαντικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 18ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του πετρελαίου θέρμανσης, των υγρών καυσίμων και των λιπαντικών θα γίνεται μετά την παράδοση των νομίμων παραστατικών και την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΔΕΥΑ και την θεώρηση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας.

Άρθρο 19ο

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Άρθρο 20ο

Εφοδιασμός με καύσιμα

Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο θέρμανσης και καύσιμα θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων έργου με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικά θα γίνεται εντός των ορίων των παρακάτω δημοτικών ενοτήτων: α) Κύμης – Κονιστρών, β) Αλιβερίου – Δυστίων – Αυλώνος, με ευθύνη του προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια.

Άρθρο 21ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 22ο

Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης

Η διακήρυξη του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου που στεγάζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης – Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 41). Επίσης, περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Άρθρο 23ο

Διαφορές διακήρυξης-Νόμων

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ.

Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ