Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ) προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών όπως αναφέρονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες, από το ελεύθερο εμπόριο.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που αφορά την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 64.986,75 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, η οποία και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει την προμήθεια «Καύσιμα για την κίνηση μεταφορικών μέσων», «Λιπαντικά για την κίνηση μεταφορικών μέσων» και  την προμήθεια «Καύσιμα για λοιπά υλικά θέρμανσης» (Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη και λιπαντικά), προϋπολογισμού 64.986,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23 % για τα οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. 25-05.0000.001,   Κ.Α. 25-05.0000.007 και  Κ.Α. 64-08.0000 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2012.

Οι προδιαγραφές των καυσίμων (φυσικά και xημικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και είναι σύμφωνες με το Γενικό Χημείο του Κράτους.  Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Η παράδοση των καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη) θα γίνεται τμηματικά μετά από σχετική ειδοποίηση της Δημοτικής Επιχείρησης, στα πρατήρια του μειοδότη. Τα λιπαντικά θα παραδίνονται, μετά από έγγραφη ειδοποίηση, και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, με ευθύνη του προμηθευτή, στα  γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης στο Αλιβέρι.

Η Δημοτική Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων με λήψη δειγμάτων τα οποία και θα αποστέλλονται για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από την  11389/23-3-94 Απόφαση (Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ) κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 432/26-1-2012 εξουσιοδοτικής Απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ακόμη ισχύουν οι νόμοι 1069/80, 3463/2006, 2286/95, 3852/2010 και η υπ΄ αρ. Π1/84//1997(ΦΕΚ 319Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εξαιρέθηκε η ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) των προμηθειών που πραγματοποιούνται για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης και   κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών.                                                                                  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          Αλιβέρι,    26 4 /2012                                                                                                                          

                                                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                           ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                   

ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ)                                   

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 

Προμέτρηση

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.                ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα 30.000,00
2 Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρα   2.890,00

 

 

Προϋπολογισμός

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ

ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτ.    30.000,00   1,34 40.200,00
2 Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτ. 2.890,00   1,56                                                4.508,40
           
  ΣΥΝΟΛΟ       44.708,40
  ΦΠΑ       10.282,93
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ       54.991,33

                               

Τιμολόγιο

 

Άρθρο 1ο Πετρέλαιο Κίνησης
Τ.Ε.   1,34 € / λίτρο
Για την προμήθεια πετρελαίου ΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 2ο Βενζίνη  Αμόλυβδη
Τ.Ε.   1,56 € / λίτρο
Για την προμήθεια βενζίνης ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ               

 ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ)          

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 

Προμέτρηση

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Λιπαντικό

ΜΕΚ

πετρελ/ρων

SAE 20W-50

Μηχανές φορτηγών & παλαιάς τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων οχημάτων «μικρού μεγέθους» λίτ. 300
2 Λιπαντικό

 πετρελ/ρων

 SAE 15W-40

Μηχανές σκαπτικών-φορτωτών –μηχανημάτων οδοποιϊας λίτ. 160
3 Λιπαντικό κεντρικών υδραυλικών συστημάτων   SAE  68 Υδραυλικά συστήματα οχημάτων λίτ. 250
4 Λιπαντικό SAE10W-40 Μηχανές βενζινοκίνητων οχημάτων λίτ. 109

 

                                                  

Προϋπολογισμός

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Λιπαντικό ΜΕΚ πετρελ/ρων

 SAE 20W-50

λίτ. 300 5,7 1.710,00
2 Λιπαντικό πετρελ/ρων

 SAE 15W-40(απλό)

λίτ. 160 7,5 1.200,00
3 Λιπαντικό κεντρικών υδραυλικών συστημάτων   SAE  68 Λιτ. 250 4,6 1.150,00
4 Λιπαντικό SAE10W-40 Λιτ. 109 7,5 817,50
  ΣΥΝΟΛΟ       4.877,50
  ΦΠΑ       1.121,83
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ        

5.999,33

 

 

 

Τιμολόγιο

 

 

Άρθρο 1ο ΣΑΕ  20 / 50
Τ.Ε. 5,70 € / λίτρο
Για την προμήθεια ΣΑΕ  20 / 50
Άρθρο 2ο ΣΑΕ  15 / 40
Τ.Ε. 7,5 € / λίτρο
Για την προμήθεια ΣΑΕ  15 / 40
Άρθρο 3ο ΣΑΕ  68
Τ.Ε. 4,60 € / λίτρο
Για την προμήθεια ΣΑΕ  68
Άρθρο 4ο ΣΑΕ  10 / 40
Τ.Ε. 7,50 € / λίτρο
Για την προμήθεια ΣΑΕ  10 / 40

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ              

ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ)          

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 

 

Προμέτρηση

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.              ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτρα 3.630,00

 

Προϋπολογισμός

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝΜΕΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτ. 3.630,00 0,895    3.248,85
           
  ΣΥΝΟΛΟ          3.248,85
  ΦΠΑ             747,24
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ         

   3.996,09

 

                            

Τιμολόγιο

 

 

Άρθρο 1ο Πετρέλαιο Θέρμανσης
Τ.Ε.  0.895 € / λίτρο
Για την προμήθεια πετρελαίου ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

                                                                              Αλιβέρι,  26  /  4 /2012

     

                                                                                  Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

                                                                        ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ              

ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ) 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΥΝΕΩΝ-ΔΥΣΤΙΩΝ-ΑΥΛΩΝΟΣ

 

Προμέτρηση

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.               ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτρα 26.000,00
2 Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρα   2.000,00

 

 

Προϋπολογισμός

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ

ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτ.    26.000,00   1,34 34.840,00
2 Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτ. 2.000,00   1,56                                                3.120,00
           
  ΣΥΝΟΛΟ       37.960,00
  ΦΠΑ         8.730,80
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ       46.690,80

                               

Τιμολόγιο

 

Άρθρο 1ο Πετρέλαιο Κίνησης
Τ.Ε.   1,34 € / λίτρο
Για την προμήθεια πετρελαίου ΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 2ο Βενζίνη  Αμόλυβδη
Τ.Ε.   1,56 € / λίτρο
Για την προμήθεια βενζίνης ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ              

ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΥΝΕΩΝ-ΔΥΣΤΙΩΝ-ΑΥΛΩΝΟΣ

 

Προμέτρηση

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.               ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτρα 2.000,00

 

Προϋπολογισμός

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝΜΕΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτ. 2.000,00 0,895        1.790,00
           
  ΣΥΝΟΛΟ              1.790,00
  ΦΠΑ                 411,70
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ            

       2.201,70

 

                            

Τιμολόγιο

 

 

Άρθρο 1ο Πετρέλαιο Θέρμανσης
Τ.Ε.  0.895 € / λίτρο
Για την προμήθεια πετρελαίου ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

                                                                              Αλιβέρι,   26 / 4 /2012

     

                                                                                 

                                                                                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                      

                                                                          ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ              

ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ) 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΜΗΣ – ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

 

Προμέτρηση

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Κίνησης     Λίτρα 4.000,00
2 Βενζίνη Αμόλυβδη     Λίτρα   890,00

 

 

Προϋπολογισμός

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ

ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πετρέλαιο Κίνησης Λίτ.    4.000,00   1,34 5.360,00
2 Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτ. 890,00   1,56                                                1.388,40
           
  ΣΥΝΟΛΟ       6.748,40
  ΦΠΑ            1.552,13
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ       8.300,53

                               

Τιμολόγιο

 

Άρθρο 1ο Πετρέλαιο Κίνησης
Τ.Ε.   1,34 € / λίτρο
Για την προμήθεια πετρελαίου ΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 2ο Βενζίνη  Αμόλυβδη
Τ.Ε.   1,56 € / λίτρο
Για την προμήθεια βενζίνης ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ              

ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΔΕΥΑΚΑ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΜΗΣ – ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

 

Προμέτρηση

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.               ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτρα 1.630,00

 

Προϋπολογισμός

 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝΜΕΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Λίτ. 1.630,00 0,895        1.458,85
           
  ΣΥΝΟΛΟ              1.458,85
  ΦΠΑ                 335,54
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ           

       1.794,39

 

                            

Τιμολόγιο

 

 

Άρθρο 1ο Πετρέλαιο Θέρμανσης
Τ.Ε.  0.895 € / λίτρο
Για την προμήθεια πετρελαίου ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

                                                                             Αλιβέρι,   26/4/2012

     

                                                                                 

                                                                                    Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                         ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ