Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α Προτίθεται να διεξάγει διαγωνισμό

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

H Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α 

Προτίθεται να διεξάγει διαγωνισμό

 με διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 (άρθρο 10 παρ. 2στ,) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 29.976,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%), και  την αριθμ.     54/ 2012 Α.Δ.Σ της ΔΕΥΑΚΑ . 

          Η παραπάνω μελέτη αποτελεί υποέργο της πράξης με τίτλο : ΚΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ 2Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΜΗΣ, του Ε.Π Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, του ΥΠ.Ε.Κ.Α με Κωδικό Ο.Π.Σ 346624, και χρηματοδότηση από το Ταμείο συνοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  & ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΗΣ ΔΕΥΑΚΑ

                                                                                         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ