Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10 /2012

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  10 /2012                                                  

           Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, με λεωφορεία και ταξί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο αναγραφόμενο ημερήσιο κόμιστρο ανά δρομολόγιο,  όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 της διακήρυξης.

          Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 30) από την αρμόδια επιτροπή την  Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 και  ώρα 12:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Η προθεσμία  για τη παραλαβή, από την υπηρεσία, των προσφορών που  αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει  την  Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου  2012.

          Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων  χιλιάδων, τριακοσίων δεκατριών  ευρώ και τριάντα τριών  λεπτών  (424.313,35€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής ύψους 3%(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  επι της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανα δρομολόγιο, όπως αυτή αναφέρεται στους αντίστοιχους πίνακες προϋπολογισμού. Η παρούσα περίληψη θα αποσταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στις 25/7/2012 και στο τεύχος δημόσιων συμβάσεων στις  3/8/2012. 

          Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τnν κα Αν. Μιχαλοπούλου στο τηλέφωνο 22230-23440 (εσ.  212) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ