Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Μεταφορά μαθητών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 7 Αυγούστου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  10 /2012

Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου διακηρύσσει  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, με λεωφορεία και ταξί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο αναγραφόμενο ημερήσιο κόμιστρο ανά δρομολόγιο,  όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 30) από την αρμόδια επιτροπή την  Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 και  ώρα 12:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών). Η προθεσμία  για τη παραλαβή, από την υπηρεσία, των προσφορών που  αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει  την  Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου  2012.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων  χιλιάδων, τριακοσίων δεκατριών  ευρώ και τριάντα τριών  λεπτών  (424.313,35€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής ύψους 3%(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  επι της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανα δρομολόγιο, όπως αυτή αναφέρεται στους αντίστοιχους πίνακες προϋπολογισμού. Η παρούσα περίληψη θα αποσταλεί για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στις 25/7/2012 και στο τεύχος δημόσιων συμβάσεων στις  3/8/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τnν κα Αν. Μιχαλοπούλου στο τηλέφωνο 22230-23440 (εσ.  212) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΔΕΙΓΜΑ

(ΝΑΙ – ΟΧΙ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ THΣ  Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

25/7/2012

3/8/2012

1/8/2012

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές,  για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με λεωφορεία και ταξί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, στο αναγραφόμενο ημερήσιο κόμιστρο ανά δρομολόγιο, όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

.

Άρθρο 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

  1. Η παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι  λοιπές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
  2. Τα άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’)
  3. Η υπ΄αρ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011),
  4. Ο Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις»,
  5. Το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
  6. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
  7. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις,
  8. Το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»,
  9. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»

10.    Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 2ο

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η διακήρυξη με τα παραρτήματα της

β) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

β) H προσφορά του μειοδότη.

Άρθρο 3ο

Προϋπολογισμός της μεταφοράς

Ο προϋπολογισμός της μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των 424.313,35 (με  ΦΠΑ), από τα οποία 144.332,91€ (με ΦΠΑ) θα διατεθούν για την μεταφορά των μαθητών με λεωφορεία και 279.980,44 (με ΦΠΑ) για την μεταφορά με ταξί.

Άρθρο 4ο

Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου από την αρμόδια  επιτροπή την Τρίτη  4 Σεπτεμβρίου 2012, και  ώρα 12:00 (ώρα λήξης υποβολής  προσφορών).

Άρθρο 5ο

Τρόπος παραλαβής των τευχών- Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου  αρμόδια κα Αναστασία Μιχαλοπούλου μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012, δηλ. τριών εργασίμων (3) ημερών πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η υπηρεσία παραδίδει τα σχετικά έγγραφα είτε ιδιοχείρως, συμπληρώνοντας το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, είτε τα αποστέλλει μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων ή  μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, με χρέωση του παραλήπτη, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη στον παραλήπτη. Το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης, η περιληπτική προκήρυξη, καθώς και όλα τα Παραρτήματα (λοιπά τεύχη του διαγωνισμού), διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή (από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση  http://www.kimis-aliveriou.gr.

Άρθρο 6ο

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την μεταφορά προσώπων γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Ειδικότερα:

1) Έλληνες πολίτες, φυσικά πρόσωπα.

2)  Αλλοδαποί

2) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.

3) Συνεταιρισμοί.

4) Ενώσεις μεταφορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Άρθρο 7ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας,  ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά  στη Δ/νση: Δήμος Κύμης-Αλιβερίου,  Κ. Μπακόλα 30, ταχ. Κωδ. 34500.

Η προσφορά υποβάλλεται, σε δύο (2) αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε  ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Η  προθεσμία κατάθεσης των προσφορών στην υπηρεσία λήγει  την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2012 και ώρα 12:00. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

Η προθεσμία  για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που  αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει  την Δευτέρα 3 Σεπτέμβριου 2012.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται  επίσης απευθείας  στην επιτροπή  διαγωνισμού  μέχρι την ώρα  που ορίζεται στο άρθρο  της παρούσας διακήρυξης.

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται:

α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα.

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμοδίας υπηρεσίας που διενεργεί τον  διαγωνισμό.

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Με ποινή να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί φάκελοι. Ο φάκελος «Δικαιολογητικών συμμετοχής» που περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Άρθρο 8ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 3% του προϋπολογισμού των δρομολογίων για τα οποία καταθέτουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ:

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή),

(2) ο αριθμός της διακήρυξης,

(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

(4) η ημερομηνία έκδοσής της,

(5) τα στοιχεία του μεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση).

Άλλα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι:

α. Τον εκδότη.

β. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

γ. Τον αριθμό της εγγύησης.

δ. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

ε. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για εκατόν είκοσι μέρες).

στ. Τους όρους ότι:

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.

β) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων γ και δ εκδίδονται με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

γ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ο ίδιος σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμης (Ο.Ε.), ετερόρρυθμης (Ε.Ε.) και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο  να βεβαιώνεται  ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

2) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Τα ως άνω για τους έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση των δικαιολογητικών στη χώρα εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το άρθρο 7  παράγραφος 1 του Κανονισμού

3) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα ως άνω

4) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α) Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω

β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

γ) Πιστοποιητικά ως παράγραφος Β και Γ των απαιτουμένων δικαιολογητικών για τους Έλληνες πολίτες

5) ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μεταφορέα που συμμετέχει στην Ένωση

Η ένωση μεταφορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται είτε από όλους  τους μεταφορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της  συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης μεταφορέων.                                                                                                                                                                                                                                            μμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης μεταφορέων.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μεταφοράς η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή για λόγο ανωτέρας βίας οποιουδήποτε μέλους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης είτε κατά τον χρόνο αξιολόγησης  των προσφορών είτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπά μέλη της ένωσης μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους η οποία θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού ή της οικονομικής επιτροπής.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

Εφόσον οι μεταφορείς συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν και τα πιο κάτω:

Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Κατάσταση –λίστα των διαθέσιμων οχημάτων τόσο για εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του τμήματος του προκηρυσσόμενου έργου που θα υποβάλλουν προσφορά όσο και  εκείνων που είναι διαθέσιμα προς αναπλήρωση ή εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων

Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων ή ταξί που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο, των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ καθώς και φωτοαντίγραφο της ασφάλειας τους

Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση της .

Άρθρο 8ο

Οικονομική προσφορά-Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών

Ο  φάκελος της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς υπογεγραμμένο από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή συνεταιρισμού ή ενώσεως μεταφορέων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά δρομολόγιο, για όσα δρομολόγια ενδιαφέρονται από αυτά που περιλαμβάνονται στο σχετικό παράρτημα της διακήρυξης, προσκομίζοντας και την ανάλογη εγγυητική επιστολή.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€). Προσφορά σε άλλο νόμισμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα δημοσίευσης ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τον Δήμο. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά. Δεν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άρθρο 9ο

Αποσφράγιση προσφορών

α.         Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιων της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του π.δ. 28/1980, δηλαδή, μετά την παρέλευση της ώρας λήξης της προθεσμίας, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με την Υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές  και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β.        Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση και σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων περιλαμβάνει έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και απόδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των διαγωνιζομένων, και το δεύτερο την αποσφράγιση και έλεγχο των οικονομικών προσφορών και υποβολή του πρακτικού της Ε.Δ. για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

γ.         Κατά το πρώτο στάδιο οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή κατά την σειρά κατάθεσης τους, καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), ελέγχεται η αρίθμησή τους και μονογράφονται τα έγγραφα αυτά και ελέγχεται το πιστοποιητικό επαγγελματικής εγγραφής του άρθρου 8 της παρούσης. Επίσης, καταγράφονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζομένων. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών σε κατάσταση όλων των διαγωνιζομένων, οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η επιτροπή συνεδριάζουσα μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συναγωνιζόμενων  και αποφασίζει για το ποιοι εξ αυτών πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ποιοι πρέπει να αποκλειστούν. Η κατάσταση καταγραφής διαγωνιζομένων και πιστοποιητικών υπογράφεται από την Ε.Δ. και συνοδεύει το πρακτικό της δημοπρασίας. Στο πρακτικό που συντάσσει η Ε.Δ. καταχωρούνται σε πίνακα οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής με την σειρά κατάθεσης της προσφοράς και καταγράφονται οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων. Ακολούθως η συνεδρίαση καθίσταται δημοσία, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από την συνέχεια της δημοπρασίας, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού εκάστου και καλεί αυτούς να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα συμμετοχής τους μαζί και τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς τους φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου της Ε.Δ. μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης, οπότε και επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο.

Κατά το δεύτερο στάδιο την ίδια ή άλλη ημέρα οριζόμενη από την Ε.Δ. και ανακοινωμένη με ευθύνη του προέδρου της στους διαγωνιζόμενους συνεχίζεται η δημοπρασία σε δημόσια συνεδρίαση και αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, αυτών που εξακολουθούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό κατά την σειρά εγγραφής τους στο πρακτικό, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τις διατάξεις του π.δ. 28/1980). Ελέγχεται κατόπιν, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων. Η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει απαράδεκτες. Απαράδεκτες κρίνονται προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης. Η Ε.Δ. αναγράφει στο πρακτικό τους λόγους που καθιστούν απαράδεκτη έκαστη προσφορά και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων με τις παραδεκτές οικονομικές προσφορές. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στο πίνακα ανά δρομολόγιο στον οποίο και σημειώνεται και ο μειοδότης έκαστου δρομολογίου. Ο πίνακας υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

δ.        Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της Υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 «Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας – Υποβολή Πρακτικού» του π.δ. 28/1980 και κατατίθενται στην Ε.Δ. μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην επιτροπή του διαγωνισμού, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και διαβιβάζονται αυθημερόν, με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, στον Πρόεδρο της Ε.Δ.

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους.

Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη εκάστου δρομολογίου. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Ε.Δ. συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ/τος 28/1980 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.3852/2010. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης

Άρθρο 10ο

Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του προς την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, προτείνει

α) Κατακύρωση του αποτελέσματος.

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή

μη των όρων της διακήρυξης.

γ)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της

Υπηρεσίας.

δ)Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών για συγκεκριμένο δρομολόγιο διενεργείται κλήρωση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων, που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Ακολούθως οι φάκελοι αποστέλλονται στην Οικονομική Επιτροπή  μαζί με τα πρακτικά που οι αρμόδιες επιτροπές θα συντάξουν για τελική κατακύρωση μαζί και με τις τυχόν ενστάσεις και τις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών γι’ αυτές.

Άρθρο 11ο

Διοικητικές προσφυγές

Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3886/2010, απευθυνόμενες προς την αναθέτουσα αρχή, στο πρωτόκολλο της αρμόδιας για την διενέργεια του διαγωνισμού ως εξής:

α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού

β) κατά πράξεων και παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής

γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση

δ) εκτός των ανωτέρω, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά νομιμότητα

και πληρότητα δικαιολογητικών

Άρθρο 12ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης

Η απόφαση έγκρισης (συνολική ή μερική) από την οικονομική επιτροπή, κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους και η συγκεκριμένη κοινοποίηση δεν έχει χαρακτήρα κατακύρωσης της σύμβασης, αλλά για γνώση των διαγωνιζομένων για τυχόν προσφυγή στις διαδικασίες της δικαστικής προστασίας (ν.3886/2010). Μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά τον νόμο) προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού, καθώς και την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673 Β) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο έκαστου μειοδότη οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού, προσκαλούνται οι μειοδότες να προσκομίσουν, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Μεταξύ των άλλων πρέπει να αποδεικνύεται ότι έκαστος από τους αναδόχους ήταν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση του.

Τα στοιχεία ελέγχονται από την Οικονομική Επιτροπή και γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους που εξακολουθούν να συμμετέχουν στη διαδικασία η έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών και τίθεται, σε αυτούς προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών για τυχόν αντιρρήσεις. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος και καλούνται για την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το αρθ. 26 του Π.Δ.28/80) προσκομίζοντας μεταξύ άλλων και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 13ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μεταφορέας στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα:

α. Τον αριθμό της σύμβασης, το είδος και η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής επιστολής.

β. Τον εκδότη.

γ. Ότι η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι της επιστροφής της.

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του μεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

η. Τους όρους ότι

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Στην περίπτωση ένωσης μεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Άρθρο 14ο

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 11/9/2012 μέχρι την 15/6/2013 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 30/6/2013, ανάλογα με το πρόγραμμα εξετάσεων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 15ο

Τρόπος μεταφοράς  μαθητών –υποχρεώσεις μεταφορέα

Ο μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει, σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, τα απαιτούμενα λεωφορεία/ταξί για την μεταφορά των μαθητών και να ακολουθεί τα δρομολόγια σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2. Η ακριβής ώρα άφιξης και αναχώρησης του κάθε δρομολογίου μπορεί να μεταβάλλονται κατά την διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν,  καθ΄ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Ομοίως και κατά την διάρκεια των εξετάσεων,  η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή του σχολείου. Ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται εκδηλώσεις των σχολείων ή εκπαιδευτικές επισκέψεις θεωρούνται ημέρες λειτουργίας του σχολείου, με την προϋπόθεση ότι γίνονται εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στα λεωφορεία/ταξί, οποιουδήποτε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς στην περίπτωση σχολικών επισκέψεων.

Άρθρο 16ο

Μεταφορικά μέσα

Η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται αποκλειστικά και  μόνον με μεταφορικά μέσα που πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε  άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά.  Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων του θα μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες.

Στα ταξί οι πόρτες θα πρέπει να ασφαλίζονται και να ανοίγουν μόνο από την εξωτερική πλευρά, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να τις ανοίγουν από μέσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν και  για τα ταξί όσα αναφέρθηκαν παραπάνω  για τα λεωφορεία.

Άρθρο 17ο

Ασφαλιστική κάλυψη

Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για  ατυχήματα και υλικές ζημιές όπως επίσης και την κατά νόμο κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημιές. Η διάρκεια των ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο τον συμβατικό χρόνο των συμβάσεων μεταφοράς.

Την ευθύνη των μαθητών από την στιγμή της παραλαβής για επιβίβασης τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την στιγμή αποβίβασης για παράδοσής τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις έχει ο οδηγός του μεταφορικού μέσου.

Άρθρο 18ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο της εκτέλεσης του έργου και με την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον μεταφορέα: α)βεβαίωσης από το σχολείο για την πραγματοποίηση των μεταφορών β) όλων των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών για την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και την θεώρηση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας.

Άρθρο 19ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 20ο

Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης

Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ,  σε 2 οικονομικές εφημερίδες,  σε μία εβδομαδιαία και δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο πρόγραμμα Διαύγεια, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

1.    ΓΕΝΙΚA

1.1  Αντικείμενο

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τους ανάδοχους που θα αναδειχτούν, η ανατιθέμενη υπηρεσία της μεταφοράς των μαθητών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Το αντικείμενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στους  Πίνακες 1 και 2, περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου από τα καθορισμένα σημεία συγκέντρωσης προς τα σχολικά συγκροτήματα και αντίστροφα.

2.    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Το συμφωνητικό που υπογράφεται έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα

Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την προσφορά των αναδόχων, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης και της παρούσας.

Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

1.    Έχει ολοκληρωθεί το έργο της μεταφοράς των μαθητών με τη λήξη του σχολικού έτους ή λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της σύμβασης.

2.    Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

3.    Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Οι μειοδότες, στους οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας μετά την ανακοίνωση της έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

3.    ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

3.1 Γενικά

Έκαστος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί. Υποχρεώνεται, δε, να ακολουθεί τα δρομολόγια, σύμφωνα με τους  συνημμένους πίνακες 1 και 2.

3.2 Δρομολόγια – διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων

α.    Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από  συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης, ο οποίος έχει καθορισθεί από τον Δήμο και σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολείων. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί.

β.    Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο όταν:

-     Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον διευθυντή κάθε σχολείου.

-      Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο, λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον διευθυντή του κάθε σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο λόγω ασθενείας των μεταφερομένων μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενημέρωση του αναδόχου από τον διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου.

-      Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.

-      Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την έναρξη του σχολικού έτους για τα μη εκτελεσθέντα δρομολόγια λόγω αυτής της καθυστέρησης.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο

γ.    Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν με την έναρξη της σύμβασης, καθ’ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων ή τον αριθμό των στάσεων θα γίνονται μόνο από τον διευθυντή του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο. Η τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.

3.3 Τήρηση ωραρίων

α.    Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών.

β.    Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο σημείο συνάντησής του. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο.

γ.    Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων.

δ.    Οι μεταφερόμενοι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο, δηλαδή, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας πριν από την καθορισμένη ώρα αναχώρησης από την αφετηρία ή διέλευσης από τις στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα καθίσματα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους.

ε.     Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών.

στ.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

ζ.     Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

3.4 Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων

α.    Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του ένα όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.

β.    Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου).

γ.    Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο.

δ     Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήματα, που αναφέρονται στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών και για τη μονιμότητα των οχημάτων. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο λόγω βλάβης του οχήματος, στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως στον διευθυντή του σχολείου.

ε      Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμβόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση.

3.5  Προσωπικό του αναδόχου

α.    Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό,  τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων.

β.    Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες  εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών.

γ.    Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στο εκάστοτε εντεταλμένο πρόσωπο του Δήμου, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

δ.    Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

3.6  Τροποποιήσεις των δρομολογίων

α.    Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες ανάγκες μεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, δύναται ο Δήμος να προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων την οποία έκαστος ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως.

β.    Οι ανάδοχοι παραιτούνται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων από τους πίνακες 1 και 2  δρομολογίων.

4.    ΟΔΗΓΟΙ

α.    Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων/ταξί θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.).

β.    Για τους οδηγούς, έκαστος ανάδοχος πρέπει να δώσει στην αναθέτουσα Αρχή, αν του ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν χρειαστεί απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού υγείας.

γ.    Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος δύναται, μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.

ε.     Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί των λεωφορείων/ταξί οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή.

στ.  Θα τηρείται μηνιαίο δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο/ταξί που θα υπογράφεται  από τον διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό  τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό.

5.    ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

α.    Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β.    Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το με το γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετεί. Έκαστος ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετεί. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο).

γ.    Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες.

δ.    Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες.

ε.     Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών με αριθμό 43917/5066/14.9.2006 (ΦΕΚ Β’ 1468/4-10-2006), τα λεωφορεία που θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε».

στ.  Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής.

ζ.     Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ.

6.    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

α.    Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες.

β.    Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

γ.    Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός συνοδός του οχήματος.

δ.    Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.

7.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ.

7.1 Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δρομολογίου.

7.2 Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης κοστολογούνται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που ισχύει. Για την ανάθεσή τους η Οικονομική Επιτροπή καλεί όλους τους ανάδοχους της σύμβασης να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες οφείλουν να είναι ίσες ή κατώτερες του ποσού που προκύπτει από την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς έκαστου αναδόχου. Η τεκμαρτή έκπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά για το σύνολο των δρομολογίων στα οποία είναι ανάδοχος και του αντίστοιχου προϋπολογισμού δημοπράτησης. Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών για κάθε νέο δρομολόγιο διενεργείται κλήρωση μεταξύ των αναδόχων και εκείνος ο οποίος κληρώνεται εκτελεί το δρομολόγιο με τη τιμή υπολογίζεται σύμφωνα που προκύπτει σύμφωνα με την τον μαθηματικό τύπο της ΚΥΑ  35415/28-7-2011.

7.3 Η πληρωμή των αναδόχων γίνεται σύμφωνα με τη προσφορά τους. Οι πληρωμές θα γίνονται σε EURO. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, όπως και την σχετική μηνιαία βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου.

8.    ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8.1 Έκαστος ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη διάρκεια της παράβασης.

Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ημερήσιο κόστος μεταφοράς των δρομολογίων, των οποίων είχε αναλάβει την υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις:

α.    Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές.

β.     Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί.

γ.     Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.

δ.    Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

ε.     Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

στ.   Απουσία συνοδού από τη διαδρομή.

ζ.     Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν.

8.2 Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο μεταφορέας κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

8.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

8.4 Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

9.    ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καλείται να υπογράψει τη σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. Έκπτωτος, επίσης, κηρύσσεται ο ανάδοχος κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/1980.

9.2 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:

α.    Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε χωρίς δική του υπαιτιότητα.

β.     Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

9.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α.    Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β.     Εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δήμου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα μίσθωση για την εκτέλεση του δρομολογίου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ.     Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του μεταφορέα γίνεται σύμφωνα με τη παρ.7 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980.

9.4 Σε περίπτωση που η εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος εκπτώτου μεταφορέα γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

10.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1 Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

10.2 Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

10.3 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010.

Αλιβέρι,  25/7/2012