Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

O πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κύμης Αλιβερίου έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).

2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).

3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2

αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).

4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α. και τη με αρ. 47455/16-8-2007 Κ.Υ.Α.

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

6. Την με αρ. 31/2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Προκηρύσσει

Την πλήρωση πέντε θέσεων:

 1 θέση για το 1ο 6/θ Δ.Σ Κύμης και 2ο 2/θ Ν/Γ Κύμης

 1 θέση για το 2ο 6/θ Δ.Σ Κύμης και 1ο 2/θ Ν/Γ Κύμης 

 1 θέση για το 8 /θ Δ.Σ Κονιστρών

 1 θέση για το 8 /θ Δ.Σ Αυλωναρίου

 1 θέση για το 1ο 12/θ Δ.Σ Αλιβερίου

σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013, δηλαδή μέχρι 14-6-2013.

2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

4. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τη 21-9-2012, στις 12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση του σχολείου που ενδιαφέρονται.

1. Αίτηση .

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2223023093.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΣΟΣ ΒΛΑΧΟΣ