Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2012

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σκοπό την  «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για το έτος 2012, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Οι υπό προμήθεια κάδοι θα χρησιμοποιηθούν για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικότερα αλουμινίου-γυαλιού-χαρτιού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 21.783,30€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.089,16

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  30 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή  του έτους 2012 και ώρα  12:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30 Αλιβέρι 34500.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Γεώργιο Παπαβασιλείου, τηλ.: 2223350327,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ