Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 860/2012

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταµένων Τμημάτων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια−Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 51/Α΄/29-3-2010).
 2. Την υπ. αριθμ. 41/26-01-2011 (ΦΕΚ 208 Β/11-2-2011) Απόφαση Δημάρχου όπως συμπληρώθηκε με την υπ. αριθμ. 244/2011 (ΦΕΚ 1067/31-5-2011) Απόφαση Δημάρχου περί «κατάταξης προσωπικού στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010».
 3. Την υπ’ αριθμ. 308/2011 Απόφαση του Δ.Σ. Κύμης – Αλιβερίου, περί ψήφισης ΟΕΥ (ΦΕΚ 2718 Β΄/17-11-2011) & την υπ. Αριθμ. 1492/29135 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 919 Β /23-3-2012).
 4. Την υπ. αριθμ. 31201/11-11-2011 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου «Κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4024/2011».
 5. Την υπ. αριθμ. 510/21241/10-09-2012 Απόφαση Δημάρχου «Κατάταξη προσωπικού σε οργανικές θέσεις του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» (ΦΕΚ Γ/1207/13-11-2012).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4024/2011«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»(ΦΕΚ226/Α’/27-10-2011).
 7. Τις διατάξεις  του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α’/23.12.2010).
 8. Την υπ. αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ./16-6-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων».
 9. Την υπ. αριθμ. οικ.8064/180003/07-09-2012 Απόφαση της Γ.Γ της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ορισµού µελών Υπηρεσιακού Συµβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ευβοίας.
 10. Το γεγονός ότι κενώθηκαν οι θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών κατόπιν παραιτήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως των προϊσταμένων αυτών.
 11. Το γεγονός ότι συστάθηκαν νέες θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και συγκεκριμένα θέση Προϊσταμένων για τα Τμήματα: Α) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Β) ΚΕΠ.
 12. Το γεγονός ότι η θητεία της προϊσταµένης  Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πρασίνου έληξε αυτοδίκαια, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.3839/2010.

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α) Προκηρύσσουµε την πλήρωση των θέσεων  Προϊσταµένων των κάτωθι οργανικών μονάδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3839/2010 και τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού ή ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών

 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού ή ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών
 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πρασίνου (συνέχεια)

Προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων  Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων-Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων  Μηχανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων-Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού
Τμήμα ΚΕΠ Προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού ή ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4024/2011 «Προϋποθέσεις επιλογής σε θέση ευθύνης» δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.  υπάλληλοι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου οι οποίοι:

 

 1. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4024/2011, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007.

 

Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4024/2011 και την κατάταξη στους βαθμούς του παρόντος νόμου:

2.Υπάλληλοι με  βαθμό Α  εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.

3.Υπάλληλοι με βαθμό Β εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

4.Υπάλληλοι με βαθμό Γ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

5.Υπάλληλοι με βαθμό Δ εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

Προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3584/2007 έχουν: Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ, μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, προηγούνται οι υπάλληλοι ανώτερου βαθμού, με βάση την ιεραρχική κλίμακα των βαθμών. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα. Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της, κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του αιτούντος, το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους έως και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών που αρχίζει την 05-12-2012 και λήγει την 18-12-2012. Η αίτηση υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα µπορούν να υποβληθούν και µε συστηµένη επιστολή.

Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου στο Αλιβέρι και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται, με μέριμνα των υπευθύνων σε κάθε Δημοτική Ενότητα, χωρίς η κοινοποίηση αυτή να επηρεάζει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Επιπλέον, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ