Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δημοσίευση ανάθεσης σύμβασης

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 136/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» στη σύμπραξη «ENVIC ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. ΕΝVIC Ε.Π.Ε.) – ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» διότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και συγκέντρωσε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία.

                                                                              Ο Δήμαρχος

                                                                             Δημήτριος Θωμάς