Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως  για τον ορισμό μελών επιτροπών   του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.         

Έχοντας υπόψη:

1)      Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

2)      Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών  για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών έργων- προμηθειών- μελετών, ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, ή την παρακολούθηση ή την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών .

 Γνωστοποιούμε

Ότι τα Τμήματα Τεχνικού  – Οικονομικού – Διοικητικού την Παρασκευή 11/1/2013 και ώρα 12:00 θα διενεργήσουν κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές :

  1.  Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών έργων (άρθρο 21 του Ν   3669/2008),  (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

         2. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013 (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

         3.  Επιτροπή παραλαβής υλικών, προμηθειών (άρθρα 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά).

   4. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών εργασιών , παροχής υπηρεσιών        και μεταφορών,  (Ν  3852/2010 ,Ν. 3463/2006 , ΠΔ 28/80), για το έτος 2013 (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

          5. Επιτροπή παραλαβής εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών (άρθρο 67 Π. Δ/τος 28/80),για το έτος 2013 (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά).

         6. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού ανάθεσης μελετών  (άρθρο 21 του Ν3316/05 ),  (2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υπάλληλος του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων. 

Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Θωμάς