Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών.

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών.

Έχοντας υπόψη:

1)    το άρθρο 26 του Ν.4024/11

2)     Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21700/19-12 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

3)     Την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση των Συλλογικών οργάνων.

                                Γνωστοποιούμε

 

Ότι το Τμήμα  Τεχνικού – Διοικητικού την  7-3-2013 και ώρα 12:00 θα διενεργήσει κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές .

1. Επιτροπή  εκποίησης-ανταλλαγής και αγοράς ακινήτων  (άρθρα 186 και 190 του Ν. 3463/2006) για το έτος 2013 (2 τακτικά αιρετά μέλη & 2 αναπληρωματικά  ).

2. Επιτροπή μίσθωσης – εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων   (άρθρα 194 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ 270/81) για το έτος 2013 (2 τακτικά αιρετά μέλη και 2 αναπληρωματικά ).

3. Επιτροπή  παραλαβής καλής εκτέλεσης  έργων μέχρι 5.869,41 € (άρθρο 15 παρ 2 του ΠΔ 171/87) για το έτος 2013 (2 αιρετά  τακτικά μέλη  & 2 αναπληρωματικά)

4. Επιτροπή  παραλαβής καλής εκτέλεσης  έργων άνω των 5.869,41 € ( αρθρ.  16 του ΠΔ 171/87 ) για το έτος 2013 (1 τακτικό αιρετό μέλος & 1 αναπληρωματικό)

5. Επιτροπή  παραλαβής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – μεταφορών –εργασιών  κάτω του 2.934,70€  (αρθρ. 64 παρ 14 του ΠΔ 28/80 για το έτος 2013( 2 τακτικά αιρετά & 2 αναπληρωματικά μέλη) .

6. Επιτροπή σφράγισης- αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  (άρθρο  80 του Ν. 3463/06 ) για το έτος 2013 (3 τακτικά  & 3 αναπληρωματικά υπηρεσιακά μέλη)

7. Επιτροπή  παραλαβής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – μεταφορών –εργασιών  (αρθρ. 67 παρ 1 του ΠΔ 28/80 για το έτος 2013( 1 τακτικό υπηρεσιακό  μέλος & 1 αναπληρωματικό ) .

8. Επιτροπή  εκποίησης-ανταλλαγής και αγοράς ακινήτων  (άρθρα 186 και 190 του Ν. 3463/2006) για το έτος 2013 (1 τακτικό υπηρεσιακό  μέλος  & 1 αναπληρωματικό  )

9. Επιτροπή μίσθωσης – εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων   (άρθρα 194 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ 270/81) για το έτος 2013 (1 τακτικό υπηρεσιακό  μέλος  και 1 αναπληρωματικό ).

         Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω Νόμο και   εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος  του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων. 

                                                                                                                    Ο Δήμαρχος

                                                                                                                    Δημήτρης Θωμάς