Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Οι θέσεις του Δήμου για την Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Oμόφωνη απόφαση Δ.Σ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Οι θέσεις του Δήμου για την Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.     Oμόφωνη απόφαση  Δ.Σ.

Σήμερα την 22 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου   συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο  Δημοτικό Κατάστημα Κριεζών, ύστερα από την με αριθ.  4261/21-2-2013 πρόσκληση του Προέδρου Άγγελου Ποθητάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό  νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 33 μέλη του δημοτικού συμβουλίου ήταν παρόντα :

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ

(αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν)

 
 1. Ποθητάκης Άγγελος
   
 1. Ρήγας Μιχαήλ
1. Πάφρας Αργύρης  
 1. Μπότης Νικόλαος
2. Μάγειρας Δημήτριος  
 1. Λαθουράς Μιχαήλ
3. Καράπα Αικατερίνη  
 1. Παππάς Βασίλειος
4.Λύκος Στέφανος  
 1. Βλάχος Αναστάσιος
5. Χριστόπουλος Βασίλειος  
 1. Κόκκος Γεώργιος
6. Μπάνος Νικόλαος  
 1. Μπάτσα Αρετή
7.Παπαιωάννου Ιωάννης  
 1. Ντόβολης Βασίλειος
8.Σκουλαρίκης Κων/νος  
 1. Κιούσης Νικόλαος
9.  
 1. Κουϊμιτζή-Στάμου Αικατερίνη
10.Μιχαήλ Κων/νος  
 1. Μπελιάς Ευάγγελος
11.Κότσαρης Γεώργιος  
 1. Καραγιάννη Θεοδώρα
12.Βαρλάμος Ιωάννης  
 1. Στουπή Ελένη
13.Καδδίτη-Κατσίκα Ιωάννα  
 1. Μπενάκης Ιωάννης
   
 1. Σιαγιάννης Ιωάννης
   
 1. Μούντριχας Δημήτριος
   
 1. Βαρδακώστας Θεόδωρος
   
 1. Κούκης Ιωάννης
   
 1. Φραγκούλης Δημήτριος
   
 1. Χουλιαράς Ευάγγελος
   

 

     Ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αποστόλου Κων/νος  υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγω στον Δήμαρχο , να εισηγηθεί  το   θέμα της  ημερήσιας διάταξης όπου ανέφερε τα εξής :

Συμφωνούμε απόλυτα με την Ένταξη σε Δίκτυα Διευρωπαϊκών-Εθνικών Υποδομών και ιδίως των ΔΕΔ-Μεταφορών του πρωτεύοντα άξονα (ΠΑΘΕ-Ε65-Διαγώνιος Πάτρα-Λαμία, Οριζόντιος άξονας Θήβα – Χαλκίδα/Λιμάνι Κύμης) και της   άμεσης  προώθησης,  της υλοποίησης του μέσω του Ε’ΚΠΣ. Χρειάζεται όντως αντιμετώπιση της έλλειψης αυτής του Δικτύου για να μην παραμένει πρακτικά τυφλό το λιμάνι της Κύμης.

  Σκεπτικό προτάσεων:

Υπάρχει σαφής  κατεύθυνση από τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό να υπάρξουν δύο άξονες ανάπτυξης που αφορούν το δήμο μας :  Σχηματάρι – Χαλκίδα – λιμένας Κύμης   και Χαλκίδα – Αλιβέρι – Κάρυστος με  Ανάδειξη του Ενεργειακού κέντρου του Αλιβερίου και του Διεθνούς Ενδιαφέροντος και Εθνικής Σημασίας Λιμένα Κύμης. Ο ρόλος αυτός συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση της σύνδεσης του λιμένα με το εθνικό δίκτυο μεταφορών και την αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων της χώρας με την Τουρκία. Σύμφωνα με το εκτελούμενο έργο ο λιμένας θα ολοκληρωθεί σε τέσσερεις φάσεις:  Φάση Α’: ανάπτυξη επιβατικού και τουριστικού λιμένα το οποίο και ολοκληρώνεται άμεσα ,  Φάση Β’: ανάπτυξη εμπορικού λιμένα  Φάση Γ’: ανάπτυξη λιμένα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων  Φάση Δ’: διαμόρφωση χώρου στοιβασίας .

  Το Περιφερειακό χωροταξικό πρέπει να ακολουθήσει   αυτή την κατευθυντήρια. 

Επίσης οι κατευθυντήριες των ειδικών χωροταξικών πλαισίων θα πρέπει να επανεξεταστούν και να γίνει άρση των ασυμφωνιών.

Δηλαδή δεν μπορεί στο χωροταξικό του τουρισμού να μην αναφέρονται όλα τα ανατολικά παράλια του Δήμου μας , το Πόρτο Μπούφαλο και ο Άγιος Δημήτριος, ως αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Δεν μπορεί η πολλαπλά περιβαλλοντικά δεσμευμένη περιοχή της ενότητας της Κύμης να αποτελεί Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας και για τον ίδιο λόγο φυσικά δεν μπορεί να είναι και η ενότητα του Αυλωναρίου και του Δύστου. Δεν μπορεί να μην καταγράφεται η σημαντικότατη παρουσία παραθεριστικής κατοικίας στην Κορασίδα ή στον Κάλαμο και να μην θεωρούνται ζώνες τουριστικής ανάπτυξης.

Προτάσεις

Να παραμείνουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα από το Θεσμοθετημένο Περιφερειακό Χωροταξικό :

Δηλαδή : « Ανάδειξη του Αστικού δίπολου  Αλιβερίου – Κύμης  :    Με συνολική δυναμική στη χωρική ενότητα 3ου επιπέδου 50.000 κατοίκων   και τη λειτουργία του Αλιβερίου ως Κέντρου Ενέργειας του εθνικού συστήματος και της Κύμης ως εθνικής εμβέλειας λιμανιού , το δίπολο Αλιβέρι – Κύμη προτείνεται να αποτελέσει 2ο υποβαθμισμένο οικιστικό κόμβο του οικιστικού δικτύου της Περιφέρειας. Στο δίπολο αυτό το  Αλιβέρι εξειδικεύεται στο δευτερογενή και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η Κύμη στον τουρισμό και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο τουρισμός χωροθετείται  κύρια στις περιοχές Ερέτριας-Αμαρύνθου στο πόλο του Αλιβερίου.

Τουριστικοί ΟΤΑ (νυν Δημοτικές ενότητες) σε επίπεδο Περιφέρειας : Κύμης

Τουριστικοί ΟΤΑ (νυν Δημοτικές ενότητες) σε επίπεδο Νομού : Αυλωνος, Δυστίων, Κύμης, Κονιστών για αγροτουρισμό και οικοτουρισμό» .

  Οικιστικά κέντρα : Το Δίπολο Αλιβέρι –Κύμη   πόλος ανάπτυξης 4ου βαθμού λόγω του πληθυσμιακού του μεγέθους. Στο Θεσμοθετημένο Χωροταξικό ήταν στο ίδιο επίπεδο (3ο) με Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα  Η  Ενότητας της Κύμης έχει υπό θεσμοθέτηση ΓΠΣ. Οι Κονίστρες, Αυλωνάρι και ο Δύστος ΣΧΟΟΑΠ υπό εκπόνηση. Τα στοιχεία του ΓΠΣ της Κύμης θα πρέπει να ληφθούν εξολοκλήρου υπόψη  και να προταθεί η σύνταξη ΓΠΣ Αλιβερίου (είναι βιομηχανική περιοχή, επιβαρυμένη κατά πολύ και έδρα του Δήμου)

Στις λιμενικές Υποδομές να προστεθεί το Πόρτο – Μπούφαλο.

Χρήση του φυσικού αερίου και για οικιακή χρήση.

Μείωση του ποσοστού  των ανεμογεννητριών στο Δήμο, διότι είναι ήδη ανεπτυγμένος τουριστικά και διέπεται από πολλαπλές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Έναντι του 30% να ισχύσει το 4% όπως στο Καρπενήσι και στην Κάρυστο. 

Αναπτυξιακό Πλαίσιο:

Μείζον θέμα η ολοκλήρωση του φράγματος στα Μανίκια το μοναδικό στην περιφέρεια και η ανάδειξη της λίμνης  του Δύστου. Του ενός εκ ων δύο σημαντικότερων υδροβιότοπων της περιφέρειας.

Πρωτογενής τομέας : Μείωση της ΠΟΑΥ των υδατοκαλλιεργειών

Δευτερογενής τομέας :   ΒΙΠΕ (ή επιχειρηματικό Πάρκο όπως λέγεται πλέον) με Βιομηχανικό  πόλο  : Το Αλιβέρι και ενίσχυση του σε συνέχεια του διαμήκη  αναπτυξιακού άξονα της Εύβοιας, Χαλκίδα-   Αλιβέρι   – Κάρυστος στο τμήμα που αφορά το δήμο μας.

Τριτογενής τομέας : Περιοχές Τουριστικής Ανάπτυξης όλο το παράκτιο μέτωπο του Δήμου μας. Δράσεις βιομηχανικού –συνεδριακού τουρισμού από Αλιβέρι μέχρι Κύμη με δυνατότητα διαδρομής στο χώρο και στον χρόνο για το Λιγνίτη ( Βίταλο, Έντζι, Άγιος Βλάσης, Άγιος Λουκάς) και δημιουργία θεματικού πάρκου – Μεταλλευτικό Μουσείο στον Πρινιά. Ανάδειξη των σπηλαίων Κύμης –Κονιστρών και Θαρουνίων.

Πολιτιστικός  τουρισμός στο Αυλωνάρι. Ιαματικός τουρισμός : με  Πηγές  ποσιθεραπείας  στο Χωνευτικό  και  στους  Κήπους .

 

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού  άκουσε την εισήγηση,   έλαβε υπόψη του τα σχετικά έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

 

 Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Περιφερειακού Χωροτάξικού Σχεδιασμού, που αφορά την περιοχή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

           ΤΥ  Υπογραφή                                              ΤΥ Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Ποθητάκης