Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : «Καθαρισμός Αγροτικής οδοποιίας» & «Διαμόρφωση ρεμάτων» Δ.Ε. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας προκηρύσσει  Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, για τον: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και των συναφών διατάξεων του Ν. 3463/2006 άρθρο 20 και του Ν. 3731/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 και την35130/739/09-08-2010 ΦΕΚ 1291/τΒ/11-08-2010 Απ. Υπ. Οικονομικών, η οποία αναπροσαρμόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισμού έως 60.000,00  € χωρίς ΦΠΑ

 α). « Καθαρισμό Αγροτικής οδοποιίας » Δ.Ε ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ  με προϋπολογισθείσα δαπάνη  στο ποσό των 54.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%.   και την β) « Διαμόρφωση ρεμάτων » Δ.Ε ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ  με προϋπολογισθείσα δαπάνη στο ποσό των 7.999,92 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%.

Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όσοι νομίμως ασχολούνται με το εν λόγω αντικείμενο,  διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, εξειδικευμένα συνεργεία, είναι εφοδιασμένοι με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες και είναι εγγεγραμμένοι στα οικία επιμελητήρια.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν : Τον  Φάκελο Δικαιολογητικών , τον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και τον Φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς είτε για το σύνολο των εργασιών α και β είτε για μόνο μια εργασία α ή β.

Χρόνος εκτέλεσης είναι (8 ) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Συνοπτική περιγραφή της υπηρεσίας

Καθαρισμός τη αγροτικής οδοποιίας με μηχανικά μέσα και καθαρισμός ραμμάτων από φερτά υλικά

1) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  για τον Καθαρισμός Αγροτικής Οδοποιίας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι  να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής , αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού, 2% του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α 23%  που είναι στο ποσό των ( 1.080,00 ΕΥΡΩ ) για την εργασία αυτή  για την υπογραφή της σύμβαση θα προσκομίσου  εγγυητική καλής Εκτέλεσης που είναι 5% του συνολικού ποσού της καταχωρηθείσας προσφοράς . 2).  Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  για τον  Διαμόρφωση ρεμάτων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι  να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής , αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού, 2% του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α 23%  που είναι στο ποσό των ( 159,998  ΕΥΡΩ ) για την εργασία αυτή  για την υπογραφή της σύμβαση θα προσκομίσου  εγγυητική καλής Εκτέλεσης που είναι 5% του συνολικού ποσού της καταχωρηθείσας προσφοράς

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15  ημέρα Μαΐου και ώρα 10:00 πρωινή  

 Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου από την κ. Υπατίδη Παν  στο τηλ.22230/23130. Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου , που στεγάζεται επί της οδού Κ. Μπακόλα  30.

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

                                                                             ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ