Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Βελτίωση – συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου»

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου Θωμάς Δημήτρης, διακηρύσσει: την επιλογή αναδόχου με  ανοικτή δημοπρασία, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/2008 για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου» προϋπολογισμού 190.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ισχύον, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, νομικό καθεστώς περί ανάθεσης δημοσίων έργων καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης, και είναι μειοδοτικός, αποκλειομένων των υπερβατικών προσφορών.

 Η δημοπρασία θα γίνει στις 21 / 05 / 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι ενώπιων της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2012.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας εντός Νομού και σε ένα γειτονικό Νομό και στην Α2 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  εκτός Νομού, β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Επίσης γίνονται δεκτές, Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων : α) των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[1] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας, β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας, γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), δ) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 3.069,00 € και πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου και η οποία δεν επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος μικρότερη από διακοσίων δέκα (210) ημερών. Τα απαιτούμενα μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ είναι (6) ΕΞΙ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ.) και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, και τεύχη δημοπράτησης (δαπάνη αναπαραγωγής είναι 20 €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια), θα διατίθενται από την Τ.Υ. του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 16/05/2013, (Διεύθυνση: Μπακόλα 30, email: tex.yp@0902.syzefxis.gov.gr ). Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Τηλ.: (22230) 25619 και fax: (22230) 23093 – πληροφορίες (κ. Γίγας Κων/νος)

                                                                                                        Αλιβέρι, 30 / 04 / 2013

      Ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 
 
 
                   Θωμάς Δημήτρης