Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 30 Απριλίου 2013

1. Ο Δήμος ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΚΥΜΗΣ Ν. Ευβοίας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 60.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών  35.203,15 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε) 6.336,57 Ευρώ

Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε)  6.230,96 Ευρώ

Αναθεώρηση 1.009,82 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%)   11.219,51  Ευρώ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακύρηξη, Συγγραφή Υπο-χρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας το Δημαρχείο Κύμης – Αλιβερίου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22230 25619, fax  22230 23130, αρμόδια υπάλληλος  Παναγ. Υπατίδη

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 /05/ 2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

4.1. α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν: Στις τάξεις Α1 η,  Α2 η & 1η (ανεξαρτήτως έδρας Νομού), για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ- μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου. Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιαδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του πδ 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 2 άρθρου 2 του πδ 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στην δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4.4 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Υδραυλικών με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσιών Έργων.

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 955,41  ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την μέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και απαιτούμενα  (2) ΔΥΟ  μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται  από πίστωση Σ.Α.Τ.Α.(2011)  με ποσό 45564,12 € και με ΣΑΤΑ 2013 με ποσό 14435,88 €

7. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                                  Ο Δήμαρχος

                                                                                                              Δημήτριος Θωμάς