Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος  Κύμης-Αλιβερίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 112/2013 απόφαση του Δ.Σ, και την 3788/85094/21-5-2013 έγκριση της Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, τμήμα τοπ. Αυτ/σης και Νομ. Προσώπων Λαμίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα        (12) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Αριθμός Χρονική

διάρκεια

1  οδηγοί  
1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)  
1 2 μήνες
2. Εργάτες Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών. (αρθρ 5 παρ.2 του Ν. 2527/97) 11 2 μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 έως  65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά  προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

3. ><Ισχύουσα ><Επαγγελματική ><άδεια ><οδήγησης ><Γ’ ><κατηγορίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (Δ/νση: Κ. Μπακόλα, τηλ: 2223350317) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τόλια Αικατερίνη και Κριτσιώτης Αθανάσιος,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και συγκεκριμένα έως 29-5-2013.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

   Δημήτρης Θωμάς