Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών. ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών.

  Έχοντας υπόψη:

1       το άρθρο 26 του Ν.4024/11

2        Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21700/19-9-12 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

3        Την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση των Συλλογικών οργάνων.

                                Γνωστοποιούμε

 

Ότι το Τμήμα  Τεχνικού – Διοικητικού στις 28-6-2013 και ώρα 11:00 θα διενεργήσει κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές .

1. Επιτροπή  παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και ειδικών εργαλείων (άρθρο 67 παρ. 3 του Π.Δ. 28/1980) για το έτος 2013 (2 τακτικά υπηρεσιακά μέλη & 2 αναπληρωματικά, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον με την αντίστοιχη ειδικότητα).

         Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω Νόμο και   εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος  του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου .

Ο Δήμαρχος  

 

Δημήτρης Θωμάς

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.