Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΝΟΜΟΣ 3468/2006 ΑΡΘΡΟ 25, Ν.2130/93

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

Α. Σχετικά με το Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

  1. Στο άρθρο 25 παρ. Α3 του Ν. 3468/2006 αναφέρονται τα εξής:

«Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται ως ακολούθως:

..…(iii) Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80% στον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση σημειακών υδροηλεκτρικών σταθμών, χωρίς αγωγό, τα ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των Ο.Τ.Α. εντός των ορίων των οποίων εγκαθίσταται το έργο. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς ανάλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α.. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσής του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή [Αναρίθμηση της παρ. Α2 σε Α3 με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3851/10, ΦΕΚ-85 Α/4-6-10].

Στο ίδιο άρθρο στη παράγραφο 4 αναφέρονται τα εξής:

«Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού («Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης, σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος.»

  1. 2.       Σύμφωνα με το έγγραφο που λάβαμε από τη ΛΑΓΗΕ αριθ. πρωτ. 580/31-01-2013 [το οποίο επισυνάπτουμε], κατόπιν επιστολής που απέστειλε ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ζητώντας αναλυτικό πίνακα με τα ποσά που αποδόθηκαν από τέλη ανανεώσιμων πηγών κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012, γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το έσοδο των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011 δεν αποδόθηκε στα ταμεία του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, αλλά πραγματοποιήθηκε κατάσχεση από την εταιρεία Αναπλάσεων ΑΤΕ. Το ύψος της κατάσχεσης ανήλθε στο ποσό των 196.965,93 ευρώ. Παρόλα αυτά το ποσό αυτό έχει υπολογισθεί και έχει κατανεμηθεί στις Τοπικές Κοινότητες όπως ο Νόμος ορίζει.
  2. Βάση αυτών των στοιχείων προκειμένου για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού 2013, ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου προέβη σε ανακατανομή του εσόδου αυτού στις Τοπικές Κοινότητες [επισυνάπτεται αναλυτικός Πίνακας]. Από τα στοιχεία του πίνακα είναι εμφανές ότι ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου προέβη σε κατανομή του 80% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί για την Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων όπως ο Νόμος ορίζει. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε αποκλειστικά είτε σε συνεχιζόμενα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε σε νέα έργα.
  3. Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας όπου εμφανίζεται η κατανομή του εσόδων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νέα έργα που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013, για τη Τοπική Κοινότητα Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων.
Τ.Κ. – Έργο Κ.Α. Αρχικός Προϋπολογισμού
Τοπική Κοινότητα Πρασίνου   103.952,47 
Συντήρηση – Επισκευή Κοιμητηρίων 45.7336.020 7.000,00
Συντήρηση – Επισκευή Κοινοτικών Κτιρίων 30.7331.023 30.000,00
Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων 30.7323.201 66.952,47

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου έχει αναθέσει το έργο «Συντήρηση – Επισκευή Κοιμητηρίων» ποσού 7.000,00. Η μελέτη του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων ΤΚ Πρασίνου» ποσού 66.952,47 συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, ώστε να καταστεί δυνατή η διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

Τα υπόλοιπα έργα θα εκτελεστούν βάση και των συνολικών εσόδων που θα εισπράξει ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου από το έσοδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Β. Σχετικά με το έσοδο ΣΑΤΑ

  1. Το έσοδο από ΣΑΤΑ για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των 883.300,00 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου ως εξής: Στις 12/12/2012 ποσό 371.430,00, στις 27/12/2012 ποσό 374.540,00 και στις 28/12/2012 ποσό 137.300,00. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου προέβη σε αναθέσεις έργων για την απορρόφηση του ποσού αυτού, λόγω όμως της μη έγκαιρης καταβολής του ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν δόθηκαν οι απαραίτητες νομιμοποιήσεις των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης – Αλιβερίου εγκρίθηκε η κατανομή και η διάθεση των ποσών ΣΑΤΑ των ετών 2011 και 2012.
  2. Για το έτος 2013 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου έχει αναθέσει με αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής έργα ύψους 403.717,81€, τα οποία χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ έτους 2013 και αφορούν το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων.

Γ. Σχετικά ε το έσοδο από Λατομικά Προϊόντα

Στην εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών 22297/Εγκ.21/93, σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 2130/1993 αναφέρεται ότι το τέλος λατομικών προϊόντων «διατίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος και την εκτέλεση κοινωφελών έργων» στο σύνολο του ΟΤΑ.

Ο ΠροϊστάμενοςΟικονομικής Υπηρεσίας Ο ΔήμαρχοςΚύμης – Αλιβερίου
   
Φυλακτός Αριστείδης Θωμάς Δημήτριος