Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
 
 

   

  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αλιβέρι 5-8-2013  

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 20482  

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 219 / 2013  

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «απορριμματοφόρου»  

Σήμερα την 5-Αυγούστου-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου, με αριθ. 19988/31-8-2013 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
 Παρόντες Απόντες
1. Θωμάς Δημήτρης
2. Παππάς Βασίλειος 1. Κούκης Ιωάννης
3 Μπότης Νικόλαος 2. Κιούσης Νικόλαος

   

4. Βαρδακώστας Θεόδωρος 3. Στουπή Ελένη 

  

5. Κόκκος Γεώργιος 4. Σιαγιάννης Ιωάννης  

6 .  

7. (αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν)  

8. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Παπαλεωνίδου Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη τα εξής:  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τους όρους διακήρυξης για την προμήθεια «  

2. την διακήρυξη  

3. τα λοιπά δικ/κα την εν λόγω προμήθειας  

4. το πρακτικό της επιτροπής , από το οποίο προκύπτει ότι υπήρχε μια  

προσφορά, της εταιρείας Λινάρδος Ε. Ανάργυρος και η οποία επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας στον αναφερόμενο
…………………………………
 
 

   

  

απορριμματοφόρου » 
   
5. το ότι η προσφορά είναι μοναδική και μη συμφέρουσα για το Δήμο
 
 
 

   

  

Προτείνω  

Την μη έγκριση του πρακτικού και επανεξετάζοντας τον όγκο των απορριμμάτων και την προγραμματισμένη χρήση του οχήματος, θεωρώ ότι δεν εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και προτείνω την επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω έγγραφα, την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
 
 
 

   

  

Αποφασίζει ομόφωνα  

1. Την μη έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού, για την «προμήθεια απορριμματοφόρου» , διότι θεωρεί ότι είναι μοναδική και ασύμφορη για το Δήμο .
2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, οι οποίοι θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος            Τα μέλη
Θωμάς Δημήτρης