Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11 / 2013

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με σκοπό την προμήθεια «Παροχή γάλατος (σε είδος)» για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και το νομικών του προσώπων (ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού και της ΔΕΥΑΚΑ) για το έτος 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 

  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 64.547,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικά η δαπάνη κατανέμεται ως εξής: για τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου η δαπάνη ανέρχεται σε 40.549,82€, για την ΔΕΥΑΚΑ σε 14.997,36€ και για το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού σε 8.999,97€. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.227,35€, σε περίπτωση που υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή εγγυητική επιστολή ίση με το 5% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) της/των ομάδας/ων, για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30, Αλιβέρι 34500. 

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2223350327 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ