Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

« Διαχείριση Δημόσιας Δασικής Έκτασης στην θέση Στενό Αλιβερίου »

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

Γενική Διεύθυνση Δασών

 & Αγροτικών Υποθέσεων

 Διεύθυνση Δασών Ν. Εύβοια

 Δασαρχείο Αλιβερίου

ΚΥΜΗ 34003

( Υπόψη κ. Γκοτζαμάνη )

 ΘΕΜΑ : « Διαχείριση Δημόσιας Δασικής Έκτασης στην θέση Στενό Αλιβερίου »      

ΣΧΕΤ  :α) Το υπ΄αριθμ 3943/186145 από 27-09-2013 έγγραφο σας

με θέμα της  « Διαχείρισης Δημόσιας Δασικής Έκτασης στην θέση Στενό Αλιβερίου » :             

Σε συνέχεια του  σχετικού εγγράφου σας, και παρότι  η έκταση αυτή είναι Δημόσια Δασική  Έκταση, την δε  διαχείριση,  και την φύλαξη της είχε πάντα η υπηρεσία σας και όχι ο Δήμος, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα σε αυτό είναι ανακριβή διότι:

1)   Η έκταση αυτή είχε παραχωρηθεί από εσάς σε ιδιώτη για την δημιουργία λατομείου στην περιοχή . Το λατομείο αυτό είναι ανενεργό εδώ και πολλά χρόνια και καμία ενέργεια δεν φαίνεται να έχει γίνει για την αποκατάσταση και την φύλαξη του χώρου αυτού  από την υπηρεσία σας .

2)   Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 45317/4352  6 Ιουλίου 2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας τμήμα Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού , ο τέως  Δήμος Ταμυνέων  είχε  πάρει έγγραφη ειδοποίηση να λάβει μέτρα απομόνωσης του χώρου   ώστε να παρεμποδιστεί η ανεξέλικτη  αποκομιδή αδρανών υλικών ,  η διάθεση στέρεων αποβλήτων  και η  εναπόθεση διαφόρων μπαζών ,  μέχρι την σύνταξη Ειδικής Μελέτης Εξυγίανσης –Αποκατάστασης του χώρου του παλαιού λατομείου  .    Για το λόγο αυτό ο τέως Δήμος Ταμυνέων προέβη σε εφαρμογή των όσων υπέδειξε  η  Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τοποθετώντας ογκόλιθους κλπ. Τα αναφερόμενα στην σχετική επιστολή σας   , περί «αναχωμάτων μέσα στο χώρο του λατομείου με αδυναμία πρόσβασης »  αντιλαμβάνεστε ότι   αποτελούν απαιτητή ενέργεια για την προφύλαξη – απομόνωση  του χώρου . Μια ενεργεία που θα έπρεπε να είχε γίνει από την δική σας υπηρεσία για την ασφάλεια των πολιτών   , έως ότου ολοκληρωθεί η Ειδική  Μελέτη  Εξυγίανσης – Αποκατάστασης του χώρου του παλαιού  λατομείου. Μελέτη που την αποκλειστική ευθύνη για την σύνταξη της και την αποκατάσταση του χώρου  αυτού , έχει ο φορέας διαχείρισης της έκτασης , δηλαδή η υπηρεσία σας . 

3)      Σχετικά με την  εσφαλμένη αναφορά σας  « για την εναπόθεση μπαζών – υλικών  αποξηλώσεων που προέκυψαν από έργα που εκτελούντα από τον Δήμο στην περιοχή » σας  κάνουμε γνωστό ότι  ο Δήμος Κύμης -Αλιβερίου  ουδέποτε εναπόθεσε  μπάζα στο χώρο αυτό από την Εκτέλεση Δημοσίων έργων.

4)      Ανακριβής είναι και η  αναφορά ,  στο έγγραφο σας περί « πρόθεσης του Δήμου να εγκαταστήσει μόνιμα στη θέση αυτή και μάλιστα με παροχή νερού και ρεύματος μέσα στο ανενεργό λατομείο, ομάδα Ρομά ». Διότι όσον αφορά στην  εγκατάσταση των Ρομά στο χώρο του παλαιού λατομείου , ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου έχει λάβει Ομόφωνη  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (την υπ΄αριθμ 231/2013 από  18-07-2013 ΑΔΑ : ΒΛ4ΜΩΛΡ-10Φ ) για την μετεγκατάσταση τους σε άλλο χώρο. 

Με την ευκαιρία ζητάμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειες που έχει κάνει η υπηρεσίας σας για τον χώρο του ανενεργού λατομείου στην θέση « Στενό »  ήτοι :

1)      Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Ειδική Μελέτη Εξυγίανσης – Αποκατάστασης του χώρου του παλαιοί λατομείου 

2)      Τον χρόνο που το λατομείο έχει επιστρέψει στην δικαιοδοσίας σας

3)      Τα μέτρα προφύλαξης εκ μέρους της υπηρεσίας σας για το χώρο αυτό ,  όλα αυτά τα χρόνια .

4)      Τι  ενέργειες  προτίθεστε να κάνετε για την εγκατεστημένη  εκεί ομάδα Ρομά 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 Δημήτρης  Γ. Θωμάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Γεν Γραμματέας) Σωκράτους 111 Λάρισα
  2. Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ,Διεύθυνση Διοίκησης, Βενιζέλου & Βελισσαρίου 2 Χαλκίδα
  3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας& Κοιν.Μέριμνας Ευβοίας
  4. Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας Χαινά 97 Χαλκίδα
  5. Δασονομείο Αλιβερίου Αλιβέρι
  6. Εκπροσώπους ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατοίκων περιοχής Αλιβερίου

      (Ντίκα Ταξιάρχη του Φωτίου ,Ηλία Βασίλειο του Δημητρίου ,Πηλιχό   

       Μιχαήλ του Γεωργίου  )