Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

1. Ο Δήμος ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΩΝΙ – ΣΤΟΜΙΟ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΩΝ», με δημοπρατούμενο προϋπολογισμό  22.870,73 Ευρώ,  με ΦΠΑ 5.260,27 €  και συνολικό προϋπολογισμό  28.130,99 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακύρηξη, Συγγραφή Υπο-χρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου  και  χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους  μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν τον διαγωνισμό.  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22230 25619,  22230 23130 fax 22230 23756  αρμόδια υπάλληλος  Ζαχίδου Χρ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  12-11-2013 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

4.1. α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν: Στις τάξεις Α1 ηή  Α2 η  ή 1η (ανεξαρτήτως έδρας Νομού), για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας.

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 457,41  ΕΥΡΩ, με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την μέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και απαιτούμενα  (1) ΕΝΑ  μηχανόσημο του ΤΣΜΕΔΕ.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις ΣΑΤΑ με ποσό  28.130,00 €

7. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι ΟΚΤΩ  (8) μήνες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                                                                                                               Ο Δήμαρχος

                                                                                                   Δημήτριος   Θωμάς