Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

1. Ο Δήμος ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Κοινοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Πρασίνου Δ.Ε. Ταμυνέων», με δημοπρατούμενο προϋπολογισμό  43.549,45 Ευρώ,  με ΦΠΑ  10.097,56 €  και συνολικό προϋπολογισμό  54.000,00 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακύρηξη, Συγγραφή Υπο-χρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου  και  χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους  μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν τον διαγωνισμό.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22230 25619,  22230 23130 fax 22230 23756  αρμόδια υπάλληλος  Παναγ. Υπατίδη

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  22-11-2013 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

4.1. α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν: Στις τάξεις Α1 ηή Α2 η ή 1η (ανεξαρτήτως έδρας Νομού), για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 871,00 ΕΥΡΩ, με ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την μέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και απαιτούμενα  (2) ΔΥΟ μηχανόσημα του ΤΣΜΕΔΕ.   Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝ. με ποσό  30.000,00 €  του έτους 2013  & 24.000,00 € του έτους 2014

7. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι ΕΞΙ (6) μήνες.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος   Θωμάς