Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου : «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου».

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

 

Το έργο εκτελείται στη βάση της με Αριθ. Πρωτ. 923/7-02-.2012  απόφασης ένταξης της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου» με κωδικό MIS 429700. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Ηπείρου – Στερεάς Ελλάδας¨».

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Πενήντα Χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους.

Σκοπιμότητα του έργου είναι η υλοποίηση των εξής έργων:

 1. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και διερεύνηση της χρηματοδότησης έργων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας,
 2. Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης. 

Η υλοποίηση των έργων JESSICA, για τα οποία προβλέπεται να παρασχεθούν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής, την προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, καθώς και την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής.

Η ωρίμανση / υλοποίηση των εν λόγω έργων απαιτούν μεγάλο όγκο ενεργειών και δημιουργούν αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου. Επιπλέον η ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση έργων JESSICA και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν απαιτούν συγκεκριμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα θέματα.

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα παροχής υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, με εξειδίκευση και εμπειρία στην ωρίμανση/υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπλασης και συγχρηματοδοτούμενων έργων, ο οποίος θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει τη διοικητική ικανότητα των υπηρεσιών του Δήμου στις διαδικασίες ωρίμανσης/ /επίβλεψης /παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της υλοποίησης τους, την ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος της υλοποίησης, και την άμεση απορρόφηση των εγκεκριμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.

Το παρόν έργο αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και για την ίδια την πόλη των Ψαχνών, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, διότι πέρα από την ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου, θα συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση σημαντικών έργων που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου.

Αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου για την ωρίμανση σχεδίων/προτάσεων του Δήμου για χρηματοδότηση μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Στερεάς Ελλάδας  και την  παροχή τεχνικής υποστήριξης στην παρακολούθηση έργων του ΕΣΠΑ.

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου προτίθεται να υλοποιήσει τα εξής έργα:

 • Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και διερεύνηση της χρηματοδότησης έργων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.
 • Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Συμβούλου υποστήριξης θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές ενέργειες:

ΜΕΡΟΣ 1:

Θα παρασχεθεί μέσα από την συγκεκριμένη πράξη υποστήριξη στην ωρίμανση των προτάσεων του Δήμου και στην υποστήριξη για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης τους στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα:

 • προετοιμασία – σχεδιασμός πρότασης
 • έλεγχος κανόνων επιλεξιμότητας
 • συμβατότητα της σκοπιμότητας του έργου με τις επιλέξιμες κατηγορίες έργων
 • συμβατότητα με τους ειδικούς στόχους του Προγράμματος JESSICA
 • οργάνωση έργου και χρονοδιαγράμματος
 • εκπόνηση μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας
 • υποστήριξη στην εκπόνηση τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική κλπ)
 • υποστήριξη στις διαδικασίες ανάθεσης υλοποίησης του έργου
 • επιχειρηματικό σχέδιο
 • υποβολή φακέλου αίτησης χρηματοδότησης στο ΤΑΑ Στερεάς Ελλάδας.

Σε όλες τις φάσεις του έργου ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης προς τον Δήμο και στις Υπηρεσίες του στην παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε Επιτροπές και όπου αλλού απαιτηθεί.

ΜΕΡΟΣ 2:

Ο Σύμβουλος θα αναλάβει για τα έργα που είναι υπό ένταξη:

 • Την υποστήριξη κατά το στάδιο διαγωνισμών και ανάθεσης σύμβασης των έργων
 • Την υποστήριξη κατά το στάδιο διαχείρισης σύμβασης και υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

       Επίσης, θα αναλάβει:

 • Την σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
 • Την υποβολή εξαμηνιαίων Δελτίων παρακολούθησης προόδου της Πράξης και των υποέργων της
 • Κατάρτιση και υποβολή της αναλυτικής έκθεσης ολοκλήρωσης της πράξης
 • Την ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ή την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τυχόν τροποποιήσεις της Πράξης σε σχέση με τα στοιχεία της απόφασης ένταξης.
 • Την τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως και την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και την λειτουργία της
 • Την εξασφάλιση τήρησης των όρων και των χρονικών προθεσμιών που αναφέρονται στο Σύμφωνο αποδοχής  όρων της απόφασης ένταξης πράξης
 • Την εξασφάλιση λήψης μέτρων πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 1828/2006

Πρόκειται για εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ωρίμανση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Το είδος αλλά και ο όγκος των εργασιών δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ενίσχυση της  ποιότητας του σχεδιασμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προς ένταξη και ενταγμένων έργων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση τους και η άμεση και απρόσκοπτη απορρόφηση, αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων.

Επιπρόσθετα, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων των στελεχών του Δήμου μέσα από την τακτική επικοινωνία και συνεργασία τους και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια της εργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

Τα παραδοτέα της πράξης της Τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση σχεδίων/προτάσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Στερεάς Ελλάδας:

 1. 1.         Τριμηνίες: Εκθέσεις Προόδου Εργασιών

Στις Εκθέσεις αυτές θα περιέχονται τουλάχιστον τα εξής:

-          Περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και των παραδοτέων που υπεβλήθησαν και/ή παρελήφθησαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του Συμβούλου εντός του τριμήνου αναφοράς.

-          Προγραμματισμός των κάθε είδους υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν κατά τον επόμενο μήνα.

-          Διατύπωση βασικών προτάσεων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των δράσεων του έργου

-          Χρόνος υποβολής: Κάθε μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 1. 2.         Τελική Έκθεση

Η Τελική (απολογιστική) Έκθεση θα έχει περιεχόμενο ανάλογο των Ενδιαμέσων, και θα περιλαμβάνει τη συμβολή του αναδόχου και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρείχε για την υλοποίηση του έργου.      

 

 

 

                                                                                       

                Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Υ.                                                            Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ      

 

 

 

                         ΕΛΕΝΗ ΣΚΙΑΝΗ                                                                 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΑΧΙΔΟΥ

                         Χημ. Μηχ. Π.Ε. 7                                                                   Αρχ. μηχ. Π.Ε. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

 

 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ……………………………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης………………………

Προς: Δήμο …………………….

………………….., Τ.Κ. ……., …………………………

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ……………. για ευρώ…………………..

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ……………………., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό………………. που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας …………….., σύμφωνα με τη με αριθμό………………. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

 

Προσφέρων:
  Αξία Αριθμητικά Αξία  Ολογράφως
Εκτιμώμενο τίμημα του έργουσυμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ    
Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης    
Συνολικό ποσό έναντι του οποίου η εταιρία προτίθεται να εκτελέσει το έργο συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ    

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

Για τον προσφέροντα

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)