Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΚΩΔ. MIS 399394 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας», με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

                                                                                                                   Αλιβέρι , 2/12/2013

                      Αρ. Πρωτ.: 33353 

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου, με διεύθυνση Κ. Μπάκολα 30, Τ.Κ. 34500, προκηρύσσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τη  συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»,  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας»

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης προς τον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου για την ωρίμανση σχεδίων/προτάσεων του Δήμου για χρηματοδότηση μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Στερεάς Ελλάδας.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  Δήμος Κύμης – Αλιβερίου

Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  πενήντα χιλιάδες ευρώ  (50.000,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι  9.349,59  € και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ  40.650,41 €.

Τα Τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου (Κ. Μπάκολα 30, Αλιβέρι, πληροφορίες  Χ. Ζαχίδου , τηλ.2223023130) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι  (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,  από την  Τ.Υ. του Δήμου

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την  19/12/2013  και ώρα 11:00.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου.

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επόμενη ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο: 3/12/2013

Έξοδα δημοσίευσης : Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

 

 

                                                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ