Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 26/2014

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ΄αριθ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις Δημοτικές Κοινότητες του άρθρου 2 παρ.4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄ 1292) όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 19/08-01-2013 Απόφαση Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου με την οποία είχαν ορισθεί οι Αντιδήμαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων με τις κατά τόπους αρμοδιότητες.
4. Την με αρ. πρωτ. 35886/30-12-2013 αίτηση παραίτησης του κ. Λαθουρά Μιχαήλ Αντιδήμαρχου.
5. Την απόφαση Δημάρχου αρ.1669/2013 με θέμα την αποδοχή παραίτησης Αντιδήμαρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μετά την υποβληθείσα παραίτηση του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Δυστίων κ. Μιχαήλ Λαθουρά η οποία και έγινε αποδεκτή, τα καθήκοντα τα οποία του είχαν ανατεθεί σε αυτή την Δημοτική Ενότητα θα ασκούνται από 1/1/14-31/8/14 από τον Δήμαρχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ