Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μεταφορών – υπηρεσιών του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

2) Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών μεταφορών – υπηρεσιών (Ν 3852/2010 ,Ν. 3463/2006 , ΠΔ 28/80).

Γνωστοποιούμε

Ότι το Τμήμα Τεχνικού – Οικονομικού – Διοικητικού την Τετάρτη 15 /1/2014 και ώρα 11:30 θα διενεργήσει κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών – μεταφορών του δήμου Κύμης-Αλιβερίου (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη) .

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υπάλληλος του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Θωμάς