Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κληρώσεως για τον ορισμό μελών επιτροπών του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ 21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της διαδικασίας διενέργειας κληρώσεως για συγκρότηση επιτροπών.

2) Την ανάγκη συγκρότησης των κάτωθι επιτροπών για το έτος 2014.

Γνωστοποιούμε

Ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου την Τετάρτη 15/1/2014 και ώρα 12:00 θα διενεργήσουν κλήρωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Αλιβέρι, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές :

1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014 (3 τακτικά & 3 αναπληρωματικά).

2. Επιτροπή παραλαβής υλικών, προμηθειών (άρθρα 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014 (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά).

3. Επιτροπή παραλαβής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – μεταφορών –εργασιών (αρθρ. 67 παρ. 1 του ΠΔ 28/80) για το έτος 2014 (1 αιρετό μέλος με 1 αναπληρωματικό και 2 υπηρεσιακά μέλη με 2 αναπληρωματικά).

4. Επιτροπή Εκποίησης – Ανταλλαγής και Αγοράς ακινήτων (άρθρα 186 και 190 του Ν. 3463/2006 του ΔΚΚ) για το έτος 2014 (2 αιρετά μέλη με 2 αναπληρωματικά και 1 υπηρεσιακό μέλος με 1 αναπληρωματικό).

5. Επιτροπή μίσθωσης – εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων (άρθρα 194 του Ν. 3463/2006 και Π.Δ. 270/81) για το έτος 2014 (2 αιρετά μέλη με 2 αναπληρωματικά και 1 υπηρεσιακό μέλος με 1 αναπληρωματικό).

6. Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και ειδικών εργαλείων (αρθρ. 67 παρ. 3 του ΠΔ 28/80) για το έτος 2014 (1 αιρετό μέλος με 1 αναπληρωματικό και 2 υπηρεσιακά μέλη με 2 αναπληρωματικά).

Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, είναι δημόσια και μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος υπάλληλος ή δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου .

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Θωμάς