Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αρ.Απόφ. 140 /2014

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014
Από το πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζωών
Σήμερα την 19-6-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα
Αλιβερίου, ύστερα από την με αρ. 15424/13-6-2014 πρόσκληση του προέδρου Άγγελου
Ποθητάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του σχετικού άρθρου.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ποθητάκης Άγγελος
2. Παππάς Βασίλειος
3. Μπάτσα Αρετή
4. Ρήγας Μιχαήλ
5. Λαθουράς Μιχαήλ
6. Βλάχος Αναστάσιος
7. Κιούσης Νικόλαος
8. Μπότης Νικόλαος
9. Κόκκος Γεώργιος
10. Στουπή Ελένη
11. Καραγιάννη Θεοδώρα
12. Κουιμητζή-Στάμου Αικατερίνη
13. Ντόβολης Βασίλειος
14. Μάγειρας Δημήτριος
15. Παπαϊωάννου Ιωάννης
16. Μπενάκης Ιωάννης
17. Μπελιάς Ευάγγελος
18. Βαρδακώστας Θεόδωρος
19. Μούντριχας Δημήτριος
20. Κούκης Ιωάννης
21. Μπάνος Νικόλαος
22.Σιαγιάννης Ιωάννης
23.Λύκος Στέφανος
24.Κότσαρης Γεώργιος
25. Καδδίτη- Κατσίκα Ιωάννα
ΑΠΟΝΤΕΣ
(αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν)
1. Σκουλαρίκης Κωνσταντίνος
2. Βαρλάμος Ιωάννης
3. Πάφρας Αργύρης
4. Καράπα Αικατερίνη
5. Χουλιαράς Ευάγγελος
6. Μιχαήλ Κωνσταντίνος
7. Χριστόπουλος Βασίλειος
8. Φραγκούλης Δημήτριος
1
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.25 13:06:37
EEST
Reason:
Location: Athens
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Παππάς Σπυρίδων, υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγήθηκε το εκτός θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου ανέφερε:
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Την από 29-5-2014 εξώδικη όχληση-πρόσκληση-δήλωση της κας Ελένης Μπατίστα
του Πασχάλη.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012.
3. Την υπ. αριθ. 1036/2014 Απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης τριμελής επιτροπής
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
4. Το υπ. αριθμ. 15393/13-6-2014 έγγραφο της Διοικητικής Υπηρεσίας.
5. Το υπ. αριθ. 15586/16-6-2014 έγγραφο της τριμελούς επιτροπής το οποίο αναφέρει:
{ Σε συνέχεια της εξώδικης όχλησης-πρόσκλησης-δήλωσης της κας Ελένης Μπατίστα του
Πασχάλη, μεταβήκαμε στις 16/6/2014 στην περιοχή Μεσονήσι του Αλιβερίου, προκειμένου να
διενεργήσουμε έρευνα για την τυχόν ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Είχε προηγηθεί
έγγραφο της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, με το οποίο
ζητούσε να μας υποστηρίξει στις έρευνες μας για να βρεθεί ο ιδιοκτήτης των ζώων.
Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε πράγματι βρήκαμε δύο κοπάδια από αίγες και τράγους το
ένα αποτελούμενο από 5-6 ζώα και το άλλο από 12-13 ζώα τα οποία μάλιστα συνοδεύονταν από
σκύλο. Δεν βρέθηκε πουθενά ο ιδιοκτήτης των ζώων.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται «2. Οι δήμοι της χώρας
υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.»
Στη συνέχεια του ίδιου άρθρου αναφέρεται «…4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο
χειρισμό παραγωγικών ζώων. 5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στην
κτηνοτροφική εκμετάλλευση της παραγράφου 3, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο
της εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική
παρακολούθηση…. 7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται
από το δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς με
φιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής
εκμετάλλευσης της παραγράφου 3…. »
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:
1. Ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στο χειρισμό
παραγωγικών ζώων,
2. Δεν έχει ιδρυθεί και λειτουργήσει κτηνοτροφική εκμετάλλευση από τον Δήμο, για τη
φύλαξη των ανεπιτήρητων ζώων και
3. Δεν υπάρχουν τα υλικοτεχνικά μέσα και οι υποδομές για την διαχείριση των
ανεπιτήρητων ζώων
Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό συμβούλιο να ληφθεί Απόφαση με την οποία να
εξουσιοδοτείται όποιος έχει τις γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. κάποιος αγροκτηνοτρόφος, ή βοσκός της
περιοχής) και διαθέτει κτηνοτροφική εκμετάλλευση καταχωρημένη στο μητρώο της Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας (συνημμένα υποβάλλουμε σχετικά λίστα), κατόπιν αιτήσεώς του, και σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες του Δήμου, να βοηθήσει στην περισυλλογή και φύλαξη των ανεπιτήρητων ζώων που
βρίσκονται στην περιοχή Μεσονήσι του Αλιβερίου. Τα ζώα μπορούν να μεταφερθούν και σε
εγκαταστάσεις του Δήμου (π.χ. στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού) κατόπιν
συνεννοήσεως με την Κτηνιατρική Υπηρεσία και την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού. Στη συνέχεια,
αφού ελεγχθούν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και σημανθούν με ενώτια, αν δεν εμφανιστεί ο
ιδιοκτήτης των ζώων μέσα σε προθεσμία 10 ημερών, αυτά μπορούν να εκποιηθούν ή να χαριστούν
στο άτομο που ανέλαβε την φύλαξή τους ή/και σε κάποιο ίδρυμα με φιλανθρωπικό σκοπό. }
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
2
Το Συμβούλιο, αφού αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα, άκουσε την εισήγηση και
έπειτα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξουσιοδοτείται όποιος έχει τις γνώσεις και δεξιότητες από την συνημμένη λίστα
ονομάτων, (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) και κατόπιν
αιτήσεώς του, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, να βοηθήσει στην
περισυλλογή και φύλαξη των ανεπιτήρητων ζώων που βρίσκονται στην περιοχή
Μεσονήσι του Αλιβερίου.
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
Γι΄αυτό γράφτηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.
Ο Πρόεδρος
ΤΥ Υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Άγγελος Ποθητάκης

Από το πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΘΕΜΑ: Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζωώνΣήμερα την 19-6-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο τουΔήμου Κύμης – Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό ΚατάστημαΑλιβερίου, ύστερα από την με αρ. 15424/13-6-2014 πρόσκληση του προέδρου ΆγγελουΠοθητάκη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό νόμιμα, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του σχετικού άρθρου.Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη τουΔημοτικού Συμβουλίου ήταν:ΠΑΡΟΝΤΕΣ1. Ποθητάκης Άγγελος2. Παππάς Βασίλειος3. Μπάτσα Αρετή4. Ρήγας Μιχαήλ5. Λαθουράς Μιχαήλ6. Βλάχος Αναστάσιος7. Κιούσης Νικόλαος8. Μπότης Νικόλαος9. Κόκκος Γεώργιος10. Στουπή Ελένη11. Καραγιάννη Θεοδώρα12. Κουιμητζή-Στάμου Αικατερίνη13. Ντόβολης Βασίλειος14. Μάγειρας Δημήτριος15. Παπαϊωάννου Ιωάννης16. Μπενάκης Ιωάννης17. Μπελιάς Ευάγγελος18. Βαρδακώστας Θεόδωρος19. Μούντριχας Δημήτριος20. Κούκης Ιωάννης21. Μπάνος Νικόλαος22.Σιαγιάννης Ιωάννης23.Λύκος Στέφανος24.Κότσαρης Γεώργιος25. Καδδίτη- Κατσίκα ΙωάνναΑΠΟΝΤΕΣ(αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν)1. Σκουλαρίκης Κωνσταντίνος2. Βαρλάμος Ιωάννης3. Πάφρας Αργύρης4. Καράπα Αικατερίνη5. Χουλιαράς Ευάγγελος6. Μιχαήλ Κωνσταντίνος7. Χριστόπουλος Βασίλειος8. Φραγκούλης Δημήτριος1INFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDigitally signed byINFORMATICSDEVELOPMENT AGENCYDate: 2014.06.25 13:06:37EESTReason:Location: AthensΟ Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Παππάς Σπυρίδων, υπάλληλος του Δήμου γιατην τήρηση των πρακτικών.Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασηςκαι εισηγήθηκε το εκτός θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου ανέφερε:Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:1. Την από 29-5-2014 εξώδικη όχληση-πρόσκληση-δήλωση της κας Ελένης Μπατίστατου Πασχάλη.2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012.3. Την υπ. αριθ. 1036/2014 Απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης τριμελής επιτροπήςπαρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.4. Το υπ. αριθμ. 15393/13-6-2014 έγγραφο της Διοικητικής Υπηρεσίας.5. Το υπ. αριθ. 15586/16-6-2014 έγγραφο της τριμελούς επιτροπής το οποίο αναφέρει:{ Σε συνέχεια της εξώδικης όχλησης-πρόσκλησης-δήλωσης της κας Ελένης Μπατίστα τουΠασχάλη, μεταβήκαμε στις 16/6/2014 στην περιοχή Μεσονήσι του Αλιβερίου, προκειμένου ναδιενεργήσουμε έρευνα για την τυχόν ύπαρξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Είχε προηγηθείέγγραφο της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, με το οποίοζητούσε να μας υποστηρίξει στις έρευνες μας για να βρεθεί ο ιδιοκτήτης των ζώων.Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε πράγματι βρήκαμε δύο κοπάδια από αίγες και τράγους τοένα αποτελούμενο από 5-6 ζώα και το άλλο από 12-13 ζώα τα οποία μάλιστα συνοδεύονταν απόσκύλο. Δεν βρέθηκε πουθενά ο ιδιοκτήτης των ζώων.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 αναφέρεται «2. Οι δήμοι της χώραςυποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση τωνανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτετρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.»Στη συνέχεια του ίδιου άρθρου αναφέρεται «…4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητωνπαραγωγικών ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στοχειρισμό παραγωγικών ζώων. 5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται στηνκτηνοτροφική εκμετάλλευση της παραγράφου 3, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώοτης εκμετάλλευσης και στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρικήπαρακολούθηση…. 7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεταιαπό το δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς μεφιλανθρωπική στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικήςεκμετάλλευσης της παραγράφου 3…. »Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:1. Ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στο χειρισμόπαραγωγικών ζώων,2. Δεν έχει ιδρυθεί και λειτουργήσει κτηνοτροφική εκμετάλλευση από τον Δήμο, για τηφύλαξη των ανεπιτήρητων ζώων και3. Δεν υπάρχουν τα υλικοτεχνικά μέσα και οι υποδομές για την διαχείριση τωνανεπιτήρητων ζώωνΕισηγούμαστε προς το Δημοτικό συμβούλιο να ληφθεί Απόφαση με την οποία ναεξουσιοδοτείται όποιος έχει τις γνώσεις και δεξιότητες (π.χ. κάποιος αγροκτηνοτρόφος, ή βοσκός τηςπεριοχής) και διαθέτει κτηνοτροφική εκμετάλλευση καταχωρημένη στο μητρώο της ΚτηνιατρικήςΥπηρεσίας (συνημμένα υποβάλλουμε σχετικά λίστα), κατόπιν αιτήσεώς του, και σε συνεργασία με τιςυπηρεσίες του Δήμου, να βοηθήσει στην περισυλλογή και φύλαξη των ανεπιτήρητων ζώων πουβρίσκονται στην περιοχή Μεσονήσι του Αλιβερίου. Τα ζώα μπορούν να μεταφερθούν και σεεγκαταστάσεις του Δήμου (π.χ. στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού) κατόπινσυνεννοήσεως με την Κτηνιατρική Υπηρεσία και την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού. Στη συνέχεια,αφού ελεγχθούν από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και σημανθούν με ενώτια, αν δεν εμφανιστεί οιδιοκτήτης των ζώων μέσα σε προθεσμία 10 ημερών, αυτά μπορούν να εκποιηθούν ή να χαριστούνστο άτομο που ανέλαβε την φύλαξή τους ή/και σε κάποιο ίδρυμα με φιλανθρωπικό σκοπό. }Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης.Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.2Το Συμβούλιο, αφού αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα, άκουσε την εισήγηση καιέπειτα από διαλογική συζήτηση,ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΕξουσιοδοτείται όποιος έχει τις γνώσεις και δεξιότητες από την συνημμένη λίσταονομάτων, (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) και κατόπιναιτήσεώς του, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, να βοηθήσει στηνπερισυλλογή και φύλαξη των ανεπιτήρητων ζώων που βρίσκονται στην περιοχήΜεσονήσι του Αλιβερίου.Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.Γι΄αυτό γράφτηκε και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό.Ο ΠρόεδροςΤΥ ΥπογραφήΑκριβές ΑπόσπασμαΟ ΠρόεδροςΆγγελος Ποθητάκης