Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/ 2014

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για το έτος 2014, με κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Α)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα έλαια, οπωροκηπευτικά και τα ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα).

Β)τη χαμηλότερη τιμή για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 16.702,42€ με Φ.Π.Α . Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 835,12€, εφόσον υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των τροφίμων, ή εγγυητική ύψους 5% επί του προϋπολογισμού της διακήρυξης που αφορά την ομάδα/ες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά  (είτε η προσφορά αφορά ομάδα τροφίμων είτε αφορά έναν ή περισσότερους παιδικούς σταθμούς)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30 Αλιβέρι.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δημαρχείο Κύμης – Αλιβερίου, στο Αλιβέρι, στη διεύθυνση Κ. Μπακόλα 30, ΤΚ 34500.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2223 350 327.

Πληροφορίες :  Μιχαλοπούλου Αναστασία, Οικονομίδου Νικολέττα

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γ. Θωμάς