Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η   1134 / 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις  διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (Α΄87) αναφορικά  με τον  ορισμό  των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου

2. Την υπ’ αριθ. 45892/11-8-2010  απόφαση του Υπουργού εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι  και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής  Αυτοδιοίκησης της Χώρας με  το Ν. 3852/2010 και  αναλογική  κατανομή πληθυσμού στις Δημοτικές   Κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος  δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω  ελλιπών  στοιχείων τόπου  εγκατάστασης» (Β΄1292) όπως ισχύει

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και μπορούν να ορισθούν 6 αντιδήμαρχοι

4. Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 σε εφαρμογή του Ν. 4046/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό Αντιδημάρχων έως (6) δικαιούνται  αντιμισθίας οι (4)

5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/12/2012  (ΦΕΚ Α΄256/31-12-2012)

6. Την 1126/2014 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τον Δημοτικό  Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κόκκο Γεώργιο, χωρίς αντιμισθία, ως κατά  τόπον  Αντιδήμαρχο της  Δημοτικής  Ενότητας  Κονιστρών, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, με θητεία από 1-7-2014 μέχρι 31-8-2014 αρμόδιο εκτός  των κατά  τόπων αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται  από τις διατάξεις  της παραγράφου 4 του άθρου 59 του Ν. 3852/2010 και για τις εξής καθ΄ύλην αρμοδιότητες  α) Παιδείας  β)  τέλεση πολιτικών γάμων, παρακολούθηση και έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την παρ. 6 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, αδειών μουσικών οργάνων, παιγνιόχαρτων στην  Δημοτική Ενότητα  Κονιστρών.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή εβδομαδιαία και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ