Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου έχοντας υπόψη :

-         τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

-         τον ΟΕΥ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών του Δημάρχου οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και ειδικότερα :

1. Μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων

2. Μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου σε θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων

3. Μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

4. Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα οργάνωσης και υποστήριξης γραμματείας δημοτικών οργάνων

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα :

•Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

•Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής για τις περιπτώσεις 1 έως 3 και Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίπτωση 4.

•Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και εφαρμογής  συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, να διαθέτει εμπειρία σε αντικείμενο αντίστοιχο και ειδικότερα να έχει προηγούμενη συνεργασία με ΟΤΑ πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή εταιρεία αυτών, να έχει παρακολουθήσει και διαχειριστεί συγχρηματοδοτούμενα έργα και κοινοτικά προγράμματα.

•Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής και αντίστοιχη τουλάχιστον οκταετή (8) εμπειρία στη διαχείριση και επίβλεψη τεχνικών έργων υποδομής νομαρχιακού ή τοπικού επιπέδου.

•Ειδικότερα για τη θέση του Ειδικού Συμβούλου σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΤΕ και να έχει πενταετή (5) εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

•Ειδικότερα για την θέση Ειδικού Συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα οργάνωσης και υποστήριξης γραμματείας δημοτικών οργάνων πρέπει να διαθέτει Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τουλάχιστον δεκαετή (10) εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Η πλήρωση των θέσεων του Ειδικού Συμβούλου και  Ειδικών Συνεργατών, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να αναφέρουν την συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται και  να συνοδεύονται επίσης με :

1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

3.Βιογραφικό σημείωμα.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :

•ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007)

•τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή

5.Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

Θα κατατίθενται εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από σήμερα ήτοι Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14.30 μμ στο Δημαρχείο επί της οδού Κων. Μπακόλα 30 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Αθανάσιος Κριτσιώτης – Τηλ. 2223350317).

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο (σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ