Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Απόφαση Αριθμ.1579/2014

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου Αθανάσιος  Γ. Μπουραντάς

Απόφαση Αριθμ.1579/2014

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΛΣΤΑΤ για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

5. Την υπ αριθμ 43 /2014 περί Ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων [Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014-31 Αυγούστου 2019] εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (ΦΕΚ 919/23-3-2012)

Αποφασίζει

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας , ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, με θητεία από 11/9/2014 και για δυόμιση (2,5) έτη εντός της τρέχουσας δημοτικής Περιόδου και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής:

Α: Καθ΄ύλην και κατά τόπου

1.Τον κ. Μπόκαρη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο-χωρίς  αντιμισθία  αρμόδιο για θέματα Οικονομίας-Διοίκησης-Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οργάνωσης –Πληροφορικής, στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Για θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών

β) Την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών , εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, τον έλεγχο του πλανοδίου εμπορίου και την εν γένει λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

γ) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των διοικητικών , οικονομικών υπηρεσιών καθώς και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

δ) Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων της ΔΕ.Ταμυνέων

ε)Την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε. Ταμυνέων.

  • Εξουσιοδότηση Υπογραφών:

1.Υπογράφει τις δηλώσεις τελέσεως πολιτικών γάμων καθώς και τις πράξεις προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

2.Υπογράφει θέματα για τις πολιτογραφήσεις-ιθαγένειες αλλοδαπών.

3.Υπογράφει τι άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεως και αποσφραγίσεων αυτών.

4.Υπογράφει τις άδειες λαϊκών αγορών και κάθε έγγραφο που αφορά στην άσκηση του υπαιθρίου εμπορίου.

Ο Αντιδήμαρχος Μπόκαρης Γεώργιος ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής  Ποιότητας Ζωής.

Τον  Αντιδήμαρχο κ. Μπόκαρη  Γεώργιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαράκο  Νικόλαο.

2. Τον κ. Μπαράκο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο-με αντιμισθία  σε θέματα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, Πολιτικής Προστασίας, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού  στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Υπεύθυνο στον τομέα της Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού.

β) Υπεύθυνο στον τομέα Περιβάλλοντος, Αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

γ) Για θέματα Τοπικής –αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης.

δ) Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων  Ηλεκτροφωτισμού , Υδραυλικών και Γεωπονίας.

ε) Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

στ) Για θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού .

ζ) Τον συντονισμό των συνεργείων συντήρησης Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων.

η)Την ευθύνη του Μηχανολογικού εξοπλισμού και των οχημάτων.

Εξουσιοδότηση Υπογραφών:

Υπογράφει  έγγραφα και πράξεις που  αφορούν σε θέματα  των αρμοδιοτήτων του.

Τον αντιδήμαρχο κ. Μπαράκο Νικόλαο , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Μπόκαρης Γεώργιος.

1. Τον κ. Θεοδώρου Αλέξανδρο,   Αντιδήμαρχο – με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Κύμης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.

γ) Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο

δ) Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα  σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αντιδήμαρχο

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

στ)΄Εχει την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.

ζ) Την τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα.

η) Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Κύμης.

θ) Έχει την αρμοδιότητα του Αθλητισμού στον Δήμο Κύμης- Αλιβερίου.

  • Εξουσιοδότηση υπογραφών:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες  που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Συνυπογράφει την εντολή μετακίνησης του οχήματος της Πολεοδομίας

Τον Αντιδήμαρχο Θεοδώρου Αλέξανδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Μούντριχας Δημήτριος.

2. Τον κ. Σαμαρά Χρήστο,   Αντιδήμαρχο- με αντιμισθία  για τη Δημοτική Ενότητα Δυστίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.

γ)Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο

δ)Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα  σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αντιδήμαρχο

ε) συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

στ) ΄Εχει την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.

ζ)Την τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα.

η) Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Δυστίων.

  • Εξουσιοδότηση υπογραφών:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες  που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Τον Αντιδήμαρχο Σαμαρά Χρήστο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Μπαράκος Νικόλαος.

3. Τον κ. Κούκη Ιωάννη,   Αντιδήμαρχο- χωρίς  αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Αυλωναρίου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.

γ) Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο .

δ )Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα  σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αντιδήμαρχο .

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

στ) ΄Εχει την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.

ζ) Την τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα.

η) Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Αυλωναρίου.

  • Εξουσιοδότηση υπογραφών:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες  που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Τον Αντιδήμαρχο Κούκη Ιωάννη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο Μούντριχας Δημήτριος.

4. Τον κ. Μούντριχα Δημήτριο,   Αντιδήμαρχο -με αντιμισθία  για τη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.

γ)Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

δ)Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα  σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αντιδήμαρχο.

ε) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

στ) ΄Εχει την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους.

ζ) Την τήρηση των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν στην Δημοτική Ενότητα.

η) Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Κονιστρών.

θ) Πλέον των ανωτέρω είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Δημοτικών Κοιμητηρίων καθώς και την μέριμνα των αδέσποτων ζώων, στο Δήμο.

  • Εξουσιοδότηση υπογραφών:

Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες  που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Τον Αντιδήμαρχο Μούντριχα Δημήτριο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο Θεοδώρου Αλέξανδρος.

Τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Γ.Μπουραντά απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Μπόκαρης Γεώργιος

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα ή σε μία τουλάχιστον εφημερίδα του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ