Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1621/2014

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1621/2014
ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» στους
Προϊστάμενους των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α/08-06-2006).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα
κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
4. Την υπ’ αριθμ. 308/2011 Απόφαση του Δ.Σ. Κύμης – Αλιβερίου, περί ψήφισης ΟΕΥ
(ΦΕΚ 2718 Β΄/17-11-2011) & την υπ. Αριθμ. 1492/29135 Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 919 Β /23-3-2012).
5. Την υπ’ αριθμ. 31201/11-11-2011 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου
«Κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4024/2011».
6. Την υπ’ αριθμ. 510/21241/10-09-2012 Απόφαση Δημάρχου «Κατάταξη προσωπικού σε
οργανικές θέσεις του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».
7. Τις υπ’ αριθμ. 1533/05-9-2014, 1534/05-9-2014, 1535/05-9-2014, 1536/05-9-2014 και
1537/05-9-2014 Αποφάσεις Δημάρχου, με τις οποίες ορίστηκαν οι Προϊστάμενοι
Τμημάτων.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό την
καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Κύμης-
Αλιβερίου και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παραχωρούμε εξουσιοδότηση υπογραφής, «Με Εντολή Δημάρχου» στον προϊστάμενο
του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιο Κριτσιώτη, κάθε εγγράφου με
αρμοδιότητα εκχωρημένη από το Νόμο, και επιπλέον τα κάτωθι έγγραφα που αφορούν
τον τομέα της αρμοδιότητάς του, όπως περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.:
1. Την υπογραφή των εισηγήσεων των Τμήματος του οποίου προΐσταται σε θέματα:
Α. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.
1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1621/2014ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» στουςΠροϊστάμενους των Οργανικών Μονάδων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.Έχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική τηςΑυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/Α/08-06-2006).3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικακατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε καισυμπληρώθηκε μεταγενέστερα.4. Την υπ’ αριθμ. 308/2011 Απόφαση του Δ.Σ. Κύμης – Αλιβερίου, περί ψήφισης ΟΕΥ(ΦΕΚ 2718 Β΄/17-11-2011) & την υπ. Αριθμ. 1492/29135 Τροποποίηση του ΟργανισμούΕσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 919 Β /23-3-2012).5. Την υπ’ αριθμ. 31201/11-11-2011 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου«Κατάταξη των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4024/2011».6. Την υπ’ αριθμ. 510/21241/10-09-2012 Απόφαση Δημάρχου «Κατάταξη προσωπικού σεοργανικές θέσεις του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου». 7. Τις υπ’ αριθμ. 1533/05-9-2014, 1534/05-9-2014, 1535/05-9-2014, 1536/05-9-2014 και1537/05-9-2014 Αποφάσεις Δημάρχου, με τις οποίες ορίστηκαν οι ΠροϊστάμενοιΤμημάτων.8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό τηνκαλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΠαραχωρούμε εξουσιοδότηση υπογραφής, «Με Εντολή Δημάρχου» στον προϊστάμενοτου Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιο Κριτσιώτη, κάθε εγγράφου μεαρμοδιότητα εκχωρημένη από το Νόμο, και επιπλέον τα κάτωθι έγγραφα που αφορούντον τομέα της αρμοδιότητάς του, όπως περιγράφεται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.:1. Την υπογραφή των εισηγήσεων των Τμήματος του οποίου προΐσταται σε θέματα:Α. Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού.1