Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ- ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων.

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014
Α Π Ο Φ Α Σ Η 1762 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του
Ν.3801/2009 και ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας.
3. Τις διατάξεις της παρ.4 του αρθρου 12 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
Τοπική Ανάπτυξη, Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση-
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ» (ΦΕΚ 85τ.Α΄/11-4-2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του -Δήμου
Κύμης-Αλιβερίου (ΦΕΚ 2718/17-11-2011)
6. Την υπ΄αριθμ. 1617/2014 Απόφαση διορισμού της κ. Καλογεροπούλου
Ελένης του Εμμανουήλ στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα του
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (ΦΕΚ 1361/10-10-2014,τ.Γ).
7. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου που επιβάλουν πέραν των
αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα που προβλέπονται στις αναφερόμενες
διατάξεις του Ν.3801/2009, την ανάθεση σ΄αυτήν της υπογραφής εγγράφων
των υπηρεσιών του Δήμου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1Εξουσιοδοτεί τη Γενική Γραμματέα του Δήμου κ. Καλογεροπούλου Ελένη του
Εμμανουήλ να υπογράφει ή και εκδίδει κατ΄εντολή Δημάρχου, συμμορφούμενη προς
τις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του νόμου και με την επιφύλαξη των ειδικών
εξουσιοδοτήσεων προς Αντιδημάρχους ή υπαλλήλους του Δήμου, τα υπηρεσιακά και
λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στη συνέχεια.
1. Εκδίδει και υπογράφει υπηρεσιακά έγγραφα κοινοποίησης αποφάσεων του
Δημάρχου προς τις διάφορες αρμοδιες Υπηρεσίες του Δήμου προς
υλοποίηση αυτών.
2. Εκδίδει και υπογράφει υπηρεσιακά έγγραφα κοινοποίησης ή γνωστοποίησης
νόμων, Υ.Α., εγκυκλίων, διαταγών δημοσίων αρχών και Οργανισμών και εν
γένει αποφάσεων ή πράξεων κρατικών ορ΄γάνων και υπηρεσιών προς τις
διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου, τις Δημοτικές Κοινότητες, τα δημοτικά νομικά
πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις για ενημέρωση και εκτέλεση των
προβλεπομένων από τα κοινοποιούμενα έγγραφα ενδεδειγμένων ενεργειών.
3. Υπογράφει έγγραφα κοινοποίησης αποφάσεων του Δημάρχου και πράξεων
οργάνων ή υπηρεσιών του Δήμου προς διάφορες αρμόδιες κρατικές
Υπηρεσίες και ιδιαίτερα όσων απαιτούνται για τον κατά νόμο έλεγχο ή και την
έγκριση αυτών, εφόσον δεν πρόκειται για αποφάσεις συλλογικών οργάνων
διοίκησης του Δήμου, για τις οποίες η σχετική ευθύνη και αρμοδιότητα ανήκει
στα προεδρεία αυτών.
4. Υπογράφει διαβιβαστικά έγγραφα προς εφημερίδες και ενδεχόμενους
λοιπούς αποδέκτες για δημοσιεύσεις και διακηρύξεις δημοπρασιών και
διαγωνισμών έργων και προμηθειών που αφορούν στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου ή προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου.
5. Υπογράφει πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών,
6. Υπογράφει άδειες επιμόρφωσης και κατάρτισης των υπαλλήλων με βάση τις
εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών.
7. Υπογράφει άδειες και βεβαιώσεις, που εκδίδονται κατόπιν αποφάσεων του
Δημάρχου ή των λοιπών αποφασιστικών οργάνων του Δήμου.
8. Υπογράφει τα διαβιβαστικά έγγραφα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για
προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα,
μετατάξεις, αποσπάσεις και λοιπές διαδικασίες.
9. Υπογράφει και αποστέλλει κατ΄εντολή Δημάρχου τις πάσης φύσεως
απαντητικές ή διευκρινιστικές επιστολές προς αρμόδια Υπουργεία, Αρχές,
Οργανισμούς, λοιπούς φορείς και προς ιδιώτες .
210. Εκδίδει και υπογράφει κάθε είδους υπηρεσιακά έγγραφα για θέματα που
αφορούν στη νόμιμη, ταχεία , αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία την
υπηρεσιών και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.
11. Υπογράφει τις αποφάσεις που αφορούν θέματα προσωπικού όπως
μετακινήσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία πλην μετατάξεων, αποσπάσεων
καθώς και των αποφάσεων πρόσληψης και λύσης σύμβασης.
12. Υπογράφει τη χορήγηση αδειών – με ή χωρίς αποδοχές- και τις μετακινήσεις
εκτός έδρας όλων των υπαλλήλων και μελών του προσωπικού του Δήμου.
13. Μεριμνά για τη σύνταξη των υπηρεσιακών εγγράφων του Δημάρχου καθώς
και για την αλληλογραφία του Δήμου
Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφασή του να τροποποιεί τα ανωτέρω ή να
αναθέτει στην Γενική Γραμματέα του Δήμου την υπογραφή με εντολή του και άλλων
εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Η παρούσα να δημοσιευτεί και να αναρτηθεί, όπως ορίζει ο Νόμος.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Γ. Μπουραντάς
Πίνακας αποδεκτών
 Γραφείο Δημάρχου
 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 Όλους τους Αντιδημάρχους
 Σε όλες τις Υπηρεσίες
 Αποκεντρωμένα Γραφεία Δημοτικών Ενοτήτων
 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
 Επιχειρήσεις Δήμου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1762 2014Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης.2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικώνκαι Κοινοτικών Υπαλλήλων» , όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 τουΝ.3801/2009 και ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας.3. Τις διατάξεις της παρ.4 του αρθρου 12 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για τηνΤοπική Ανάπτυξη, Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ» (ΦΕΚ 85τ.Α΄/11-4-2012).4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»5. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του -ΔήμουΚύμης-Αλιβερίου (ΦΕΚ 2718/17-11-2011)6. Την υπ΄αριθμ. 1617/2014 Απόφαση διορισμού της κ. ΚαλογεροπούλουΕλένης του Εμμανουήλ στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα τουΔήμου Κύμης-Αλιβερίου (ΦΕΚ 1361/10-10-2014,τ.Γ).7. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου που επιβάλουν πέραν τωναρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα που προβλέπονται στις αναφερόμενεςδιατάξεις του Ν.3801/2009, την ανάθεση σ΄αυτήν της υπογραφής εγγράφωντων υπηρεσιών του Δήμου.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι1Εξουσιοδοτεί τη Γενική Γραμματέα του Δήμου κ. Καλογεροπούλου Ελένη τουΕμμανουήλ να υπογράφει ή και εκδίδει κατ΄εντολή Δημάρχου, συμμορφούμενη προςτις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του νόμου και με την επιφύλαξη των ειδικώνεξουσιοδοτήσεων προς Αντιδημάρχους ή υπαλλήλους του Δήμου, τα υπηρεσιακά καιλοιπά έγγραφα που αναφέρονται στη συνέχεια.1. Εκδίδει και υπογράφει υπηρεσιακά έγγραφα κοινοποίησης αποφάσεων τουΔημάρχου προς τις διάφορες αρμοδιες Υπηρεσίες του Δήμου προςυλοποίηση αυτών.2. Εκδίδει και υπογράφει υπηρεσιακά έγγραφα κοινοποίησης ή γνωστοποίησηςνόμων, Υ.Α., εγκυκλίων, διαταγών δημοσίων αρχών και Οργανισμών και ενγένει αποφάσεων ή πράξεων κρατικών ορ΄γάνων και υπηρεσιών προς τιςδιάφορες Υπηρεσίες του Δήμου, τις Δημοτικές Κοινότητες, τα δημοτικά νομικάπρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις για ενημέρωση και εκτέλεση τωνπροβλεπομένων από τα κοινοποιούμενα έγγραφα ενδεδειγμένων ενεργειών.3. Υπογράφει έγγραφα κοινοποίησης αποφάσεων του Δημάρχου και πράξεωνοργάνων ή υπηρεσιών του Δήμου προς διάφορες αρμόδιες κρατικέςΥπηρεσίες και ιδιαίτερα όσων απαιτούνται για τον κατά νόμο έλεγχο ή και τηνέγκριση αυτών, εφόσον δεν πρόκειται για αποφάσεις συλλογικών οργάνωνδιοίκησης του Δήμου, για τις οποίες η σχετική ευθύνη και αρμοδιότητα ανήκειστα προεδρεία αυτών.4. Υπογράφει διαβιβαστικά έγγραφα προς εφημερίδες και ενδεχόμενουςλοιπούς αποδέκτες για δημοσιεύσεις και διακηρύξεις δημοπρασιών καιδιαγωνισμών έργων και προμηθειών που αφορούν στις αρμόδιες υπηρεσίεςτου Δήμου ή προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου.5. Υπογράφει πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών,6. Υπογράφει άδειες επιμόρφωσης και κατάρτισης των υπαλλήλων με βάση τιςεκπαιδευτικές ανάγκες αυτών.7. Υπογράφει άδειες και βεβαιώσεις, που εκδίδονται κατόπιν αποφάσεων τουΔημάρχου ή των λοιπών αποφασιστικών οργάνων του Δήμου.8. Υπογράφει τα διαβιβαστικά έγγραφα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο γιαπροαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων, ενστάσεις, διαθεσιμότητα,μετατάξεις, αποσπάσεις και λοιπές διαδικασίες.9. Υπογράφει και αποστέλλει κατ΄εντολή Δημάρχου τις πάσης φύσεωςαπαντητικές ή διευκρινιστικές επιστολές προς αρμόδια Υπουργεία, Αρχές,Οργανισμούς, λοιπούς φορείς και προς ιδιώτες .210. Εκδίδει και υπογράφει κάθε είδους υπηρεσιακά έγγραφα για θέματα πουαφορούν στη νόμιμη, ταχεία , αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία τηνυπηρεσιών και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.11. Υπογράφει τις αποφάσεις που αφορούν θέματα προσωπικού όπωςμετακινήσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία πλην μετατάξεων, αποσπάσεωνκαθώς και των αποφάσεων πρόσληψης και λύσης σύμβασης.12. Υπογράφει τη χορήγηση αδειών – με ή χωρίς αποδοχές- και τις μετακινήσειςεκτός έδρας όλων των υπαλλήλων και μελών του προσωπικού του Δήμου.13. Μεριμνά για τη σύνταξη των υπηρεσιακών εγγράφων του Δημάρχου καθώςκαι για την αλληλογραφία του Δήμου Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφασή του να τροποποιεί τα ανωτέρω ή νααναθέτει στην Γενική Γραμματέα του Δήμου την υπογραφή με εντολή του και άλλωνεγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.Η παρούσα να δημοσιευτεί και να αναρτηθεί, όπως ορίζει ο Νόμος. Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. ΜπουραντάςΠίνακας αποδεκτών Γραφείο Δημάρχου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Γενικού Γραμματέα Όλους τους Αντιδημάρχους Σε όλες τις Υπηρεσίες Αποκεντρωμένα Γραφεία Δημοτικών Ενοτήτων Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Επιχειρήσεις Δήμου