Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε συνεδρίαση της  Δημοτικής  Επιτροπής

Παιδείας στο Δημοτικό κατάστημα  στα Κριεζά την   18η-11 -2014 ημέρα

Τρίτη και ώρα  17:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις   της παρ. 3 του άρθρου 1

της Υπουργ. Απόφ. υπαρ. Δ4/86/11-2-1987 προκειμένου να συζητήσουμε για να

αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο  κατανομής της  πίστωσης ,

ποσού  62.323,59  € ¨για  λειτουργικές δαπάνες σχολείων  Β΄εξαμήνου 2014¨,

στις σχολικές επιτροπές του Δήμου.

ΘΕΜΑ  2ο Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχωρήσεις σχολικών

αιθουσών σε συλλόγους και φορείς.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χρήστος  Ι.  Σαμαράς