Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Τηλ. 22233 50327 Φαξ: 22230 22555 Πληροφορίες : Μιχαλοπούλου Αναστασία, Οικονομίδου Νικολέττα e-mail:nik.oik@0902.syzefxis.gov.gr Αρ. Πρωτ.: 28807

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   7 / 2014

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού

του Δήμου για το έτος 2014, με κριτήριο κατακύρωσης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Α)το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα έλαια, οπωροκηπευτικά και τα ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα).

Β)τη χαμηλότερη τιμή για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων.

(με cpv: 15221000-3,15211100-1, 15411100-3, 15331170-9, 15300000-1, 15821000-9, 15511100-4, 15511600-9, 15530000-2, 15540000-5, 15551300-8, 15612000-1, 15851100-9, 15981000-8, 15872000-1, 03212220-8,  15831000-2, 03142500-3, 15331420-7, 15800000-6)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Κ. Μπακόλα 30 Αλιβέρι.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 15.329,70€ με Φ.Π.Α . Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγγύηση συμμετοχής ύψους 271,32€ εφόσον υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των τροφίμων, ή εγγυητική ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της διακήρυξης που αφορά την ομάδα/ες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά χωρίς το ΦΠΑ, (είτε η προσφορά αφορά ομάδα τροφίμων είτε αφορά έναν ή περισσότερους παιδικούς σταθμούς)

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δημαρχείο Κύμης – Αλιβερίου, στο Αλιβέρι, στη διεύθυνση Κ. Μπακόλα 30, ΤΚ 34500.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2223 350 327.

Πληροφορίες :  Μιχαλοπούλου Αναστασία, Οικονομίδου Νικολέττα

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Μπουραντάς