Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 28502 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2014

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2014

O Δήμαρχος διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2014, για τις ανάγκες των σχολικών επιτροπών  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (οδός Κ. Μπακόλα 30) από την αρμόδια  επιτροπή, την  Τρίτη 25 Νοεμβρίου  2014 και  ώρα 11:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας   προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για μια από τις δύο σχολικές επιτροπές ή για μια ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες από την μία ή και από τις δύο σχολικές επιτροπές  ή για οποιαδήποτε άλλο συνδυασμό ομάδων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (33.589,15€), με  ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αφορά 15.073,65€ για την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή και 18.511,50€ για την δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται από τη διακήρυξη, καθώς και την εγγύηση συμμετοχής συνολικού ύψους 546,10€, εφόσον υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό,  το ύψος της εγγυητικής θα είναι το 2% του προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ) για κάθε περίπτωση. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία Μιχαλοπούλου στο τηλέφωνο 2223350327 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ