Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου .

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου Αθανάσιος  Γ. Μπουραντάς

Απόφαση Αριθμ.18/2015

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 4 περιπ.27 του Ν.3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα

Καλλικράτης»

2.Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις Δημοτικές Κοινότητες

Του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΟΥ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ